Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 23/02/2020.

Opis stanowiska pracy


Komenda Główna Policji w Warszawie

Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista w Sekcji Administratorów Wydziału Utrzymania Systemów Informatycznych Międzynarodowych Biura Łączności i Informatyki

Komenda Główna Policji
ul. Puławska 148/150
02-624 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • administrowanie komponentami usług systemowych systemów międzynarodowych, w tym serwerami pocztowymi, serwerami WWW, serwerami DMZ, DNS itd. utrzymywanymi w wydziale (w tym monitorowanie sprawności działania komponentów, optymalizowanie procesów przetwarzania danych, modernizowanie zastosowanych rozwiązań niezbędnych w procesie rozwoju systemu),
 • analizowanie i rozwiązywanie złożonych, ważnych i nietypowych problemów użytkowników systemów międzynarodowych,
 • udział w projektowaniu i modernizacji usług świadczonych przez wydział w tym uczestniczenie w pracach grup eksperckich krajowych i międzynarodowych, testowaniu i przyjęciu w utrzymanie,
 • analizowanie i definiowanie wymagań, opracowywanie specyfikacji wymagań oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia związanych z utrzymaniem systemów międzynarodowych,
 • uczestniczenie w pracach komisji przetargowych, komitetów sterujących, zespołów i grup eksperckich w związku z realizowanymi w wydziale i biurze przedsięwzięciami teleinformatycznymi, w tym również w spotkaniach organizowanych przez organy unijne,
 • opracowywanie procedur eksploatacyjnych i awaryjnych do utrzymywanych systemów informatycznych, w szczególności związanych z komponentami usług systemowych,
 • współpraca z ekspertami z dziedziny IT – pracownikami agencji unijnych i działów IT wybranych instytucji administracji publicznej, pracownikami firm zewnętrznych w ramach realizowanych umów,
 • proponowanie nowych procesów oraz zmian w istniejących procesach zarządzania usługami w wydziale.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
- zagrożenie korupcją.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- naturalne i sztuczne oświetlenie,
- wymuszona pozycja ciała,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
- brak windy w budynku, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Planowane rozpoczęcie pracy – w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia.
Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Głównej Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
Kandydaci przesyłają komplet wymaganych dokumentów w zaklejonej kopercie z podaniem swojego imienia i nazwiska oraz z dopiskiem określonym w treści ogłoszenia. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
Decyduje data stempla pocztowego bądź data osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://bip.kgp.policja.gov.pl/

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik 2,3824 kwoty bazowej

Techniki i metody naboru:
- weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,
- analiza ofert spełniających wymagania formalne,
- test wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy,
- rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (22) 60 125-03, (22) 60 135-66.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe o profilu informatycznym lub pokrewnym,

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
powyżej 3 lat w obsłudze i/lub administracji systemów informatycznych,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, w tym rozumienie dokumentacji technicznej,
 • bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych Linux RedHat,
 • dobra znajomość wirtualizacji (KVM lub OVM lub VMWare),
 • znajomość rozwiązań do monitorowania systemów,
 • znajomość zasad bezpieczeństwa systemów serwerowych,
 • znajomość konfiguracji serwerów TCP/IP,
 • znajomość zagadnień z zakresu systemów informatycznych (infrastruktura, dokumentacja techniczna),
 • operatywność, inicjatywa i zaangażowanie,
 • dyspozycyjność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • szkolenia specjalistyczne z zakresu administracji systemami operacyjnymi i platformami wirtualizacyjnymi w tym: zaawansowana administracja systemami operacyjnymi rodziny Linux, administracja systemami operacyjnymi rodziny Windows Server, podstawy administrowania bazami danych Oracle, podstawy administrowania serwerami aplikacyjnymi,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • dobra znajomość systemów operacyjnych Windows Server 2008/2012,
 • znajomość rozwiązań wysokiej dostępności (HA),
 • umiejętność tworzenia i systematycznego utrzymywania procedur i dokumentacji,
 • praktyczna znajomość sieci ethernet, TCP/IP (vlan, switching, routing),
 • dobra znajomość zagadnień storage SAN/NAS (IBM, HP, Cisco),
 • dobra znajomość zagadnień systemów backupu,
 • umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów,
 • zdolności analityczne i prognozowania,
 • kreatywność,
 • samodzielność,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • zdolności komunikacyjne i interpersonalne w tym nawiązywania kontaktów,
 • znajomość technik negocjacyjnych.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 742),
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie odbycia szkoleń specjalistycznych,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie B2.
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-01-27
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Główna Policji
  Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej
  Wydział Organizacji Policji
  ul. Puławska 148/150
  02-624 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym „główny specjalista/BŁiI-(La/SA/SS/5)/BKGP 2/20”


  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  26/01/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry