Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 09/07/2020.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw rozliczeń finansowych w projektach w Wydziale do spraw Finansowych Biura Analiz i Projektów Strategicznych

Ministerstwo Cyfryzacji
ul. Królewska 27
00-060 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Weryfikacja i przygotowywanie wniosków o płatność, w celu rozliczenia wydatków poniesionych w ramach projektu „Otwarte dane plus”.
 • Przeprowadzanie analiz związanych z realizacją projektów w portfelu Ministra Cyfryzacji, w celu dostarczenia informacji zarządczej kierownictwu MC.
 • Opiniowanie kwalifikowalności wydatków w ramach projektu oraz monitorowanie prawidłowości klasyfikacji poniesionych wydatków w ramach projektu „Otwarte dane plus”.
 • Przygotowywanie materiałów planistycznych oraz sprawozdań finansowych w zakresie budżetu państwa i budżetu środków UE w ramach projektu „Otwarte dane plus” oraz w ramach innych projektów realizowanych w portfelu Ministerstwa Cyfryzacji.
 • Wspieranie przygotowywania wniosków o dofinansowanie dla projektów realizowanych w ramach PO PC, w celu zapewnienia wsparcia kierownikom projektu w zakresie procedur konkursowych.
 • Wspieranie przygotowywania lub opiniowania analiz finansowych projektów przygotowywanych w Ministerstwie Cyfryzacji.
 • Obsługa kontroli finansowej projektów, prowadzonych przez uprawnione instytucje, w tym przygotowywanie odpowiedzi na informacje pokontrolne w ramach projektu „Otwarte dane plus”.
 • Opracowywanie planów finansowych, raportów oraz sprawozdań z realizacji postępów finansowych oraz prowadzenie ewidencji wydatków ponoszonych w projekcie „Otwarte dane plus” oraz w ramach innych projektów realizowanych w portfelu Ministerstwa Cyfryzacji.


Warunki pracy

Praca przy komputerze powyżej 4 godzin.
Elastyczny czas pracy.

Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zwarte w niniejszym ogłoszeniu.

Zatrudnienie może zostać zawarte na okres związany z realizacją projektu.


Co oferujemy naszym pracownikom?

• możliwość uczestniczenia w projektach niedostępnych w sektorze prywatnym;
• rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w swojej dziedzinie;
• rewelacyjną lokalizację w centrum Warszawy z doskonałymi połączeniami komunikacyjnymi;
• stabilne zatrudnienie;
• ruchomy czas pracy;
• możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie oraz opieki medycznej;
• dofinansowania do wypoczynku, wyjść do kina, teatru, zajęć sportowych;
• HydePark – fantastyczną wspólną przestrzeń, której wykorzystanie zależy głównie od kreatywności pomysłodawcy;
• Strefę Mocy – miejsce na terenie MC, gdzie można korzystać z dedykowanej siłowni oraz zajęć relaksacyjnych;
• Pokój Rodzica z Dzieckiem w sytuacjach potrzeby zapewnienia dziecku opieki.

Dokumenty aplikacyjne można składać również poprzez ePUAP (elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej).
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego lub data rejestracji w ePUAP) oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://nabory.kprm.gov.pl, http://mc.bip.gov.pl oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (22) 245 57 63.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • 2 lata doświadczenia zawodowego w realizacji zadań związanych z planowaniem finansowym lub rozliczaniem projektów
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość zasad finansowego rozliczania projektów finansowanych ze środków unijnych
 • Znajomość zagadnień z zakresu funduszy strukturalnych
 • Znajomość Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
 • Umiejętność skutecznego komunikowania się
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Zorientowanie na osiągnięcie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • wykształcenie ekonomiczne
 • przeszkolenie z zakresu zarządzania projektami
 • powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w zakresie rozliczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
 • powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-26
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  22/11/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry