Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 02/06/2020.

Opis stanowiska pracy


Komenda Główna Policji w Warszawie

Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista w Wydziale Planowania Budżetu Biura Finansów Komendy Głównej Policji

Komenda Główna Policji
ul. Puławska 148/150
02-624 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • weryfikowanie zapotrzebowania jednostek w środki budżetowe na poszczególne dni kolejnego miesiąca pod kątem zachowania ich zgodności z harmonogramem wydatków, sporządzanie zbiorczego zapotrzebowania Policji w środki budżetowe i dokonywanie ich zmian w trakcie miesiąca,
 • na podstawie złożonych zapotrzebowań opracowywanie dziennych zasileń jednostek w środki budżetowe dla dysponentów trzeciego stopnia (podległych jednostek Policji),
 • wprowadzanie do systemu TREZOR projektów planu wydatków i dochodów budżetowych oraz na bieżąco wszystkich wniosków do ministra właściwego do spraw wewnętrznych o dokonanie zmian planu wydatków Policji, wniosków o uruchomienie rezerw celowych, ogólnej i dokonanej przez Komendanta Głównego Policji zmiany planu wydatków,
 • weryfikowanie harmonogramu wydatków jednostek Policji na dany rok budżetowy i wniosków o modyfikację,
 • w trakcie miesiąca w ramach aktualnych możliwości dokonywanie zmian zapotrzebowania na podstawie wniosków jednostek,
 • opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie dotyczącym Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR oraz proponowanie nowych rozwiązań i zapisów,
 • udzielanie merytorycznego wsparcia jednostkom Policji,
 • sporządzanie analiz i zestawień oraz przygotowanie projektów opinii dla podmiotów zewnętrznych, w tym dysponenta części oraz kierownictwa Biura i Policji w zakresie wydatkowania środków przez jednostki Policji.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,
- praca pod presją czasu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- naturalne i sztuczne oświetlenie,
- wymuszona pozycja ciała,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
- przy wejściu do budynku brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych, w budynku znajduje się winda.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Planowane rozpoczęcie pracy – w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia.
Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Głównej Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
Kandydaci przesyłają komplet wymaganych dokumentów w zaklejonej kopercie z podaniem swojego imienia i nazwiska oraz z dopiskiem określonym w treści ogłoszenia. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie . Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
Decyduje data stempla pocztowego.

Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://bip.kgp.policja.gov.pl/

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik 2,3048 kwoty bazowej.

Techniki i metody naboru:
- weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,
- test wiedzy,
- rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22)60 125-03, (22) 60 135-66.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne (lub na kierunku pokrewnym – finanse, rachunkowość) lub wyższe oraz studia podyplomowe z zakresu ekonomii (lub na kierunku pokrewnym – finanse, rachunkowość),


doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
powyżej 3 lat doświadczenia w pracy na stanowiskach, na których realizowane są zadania z obszaru ekonomii, finansów,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • znajomość przepisów o finansach publicznych,
 • umiejętność stosowania przepisów w praktyce,
 • umiejętność rozwiązywania problemów i uzasadniania proponowanych rozwiązań,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • zdolności analityczne,
 • asertywność i kreatywność,
 • umiejętność obsługi systemu TREZOR,
 • umiejętność pracy w programach pakietu MS Office na poziomie średniozaawansowanym,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 742)
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-11
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  10/10/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry