Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 18/01/2020.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista w Wydziale Organizayjno-Prawnym w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji

Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Waszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Udział w pracach legislacyjnych pozostających w kompetencjach Wydziału;
 • Ocenianie pod kątem formalno-prawnym i współuczestniczenie lub samodzielne przygotowywanie dla Ministra Zdrowia decyzji oraz innego rodzaju rozstrzygnięć administracyjnych dotyczących problematyki lekowej lub badań klinicznych;
 • Uczestniczenie w procesie udzielania wyjaśnień, odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, oświadczenia senatorskie, pisma Rzecznika Praw Obywatelskich, skargi i wnioski obywateli oraz inną korespondencję pochodzącą od organów albo instytucji państwowych lub podmiotów niepublicznych (w tym w trybie dostępu do informacji publicznej), pozostające w zakresie tematycznym prawa farmaceutycznego;
 • Opiniowanie projektów aktów normatywnych przygotowywanych przez komórki organizacyjne Ministerstwa Zdrowia oraz organy administracji rządowej;
 • Uczestniczenie w pracach międzynarodowych gremiów w zakresie spraw zbieżnych z tematyką lekową, w tym także w formule zagranicznych wyjazdów służbowych;
 • Opracowywanie propozycji odpowiedzi na pytania w zakresie interpretacji przepisów prawych w sprawach związanych z prawem farmaceutycznym, problematyką lekową oraz badaniami klinicznymi, jak również wystąpień do tych podmiotów z własnej inicjatywy;
 • Wykonywanie zadań z zakresu współpracy z Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym oraz Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.


Warunki pracy

praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie; praca wiąże się z częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz;
Departament Polityki Lekowej i Farmacji mieści się w Warszawie przy ul. Długiej 38/40; pokój zlokalizowany jest na I lub II piętrze; budynek jest nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; przed budynkiem jest podjazd dla wózków inwalidzkich jedynie na parter;


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.gov.pl; Ministerstwo Zdrowia/ Praca, wolontariat, praktyki i staże.
Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji.
Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.
W przypadku przesyłania aplikacji mailowo najpóźniej w dniu rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci muszą dostarczyć do Ministerstwa Zdrowia wszystkie wymagane prawem oświadczenia, w tym własnoręcznie podpisane: oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, oświadczenie
o posiadaniu obywatelstwa polskiego, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe). Niedostarczenie tych dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z naboru.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data wpływu do urzędu) nie będą rozpatrywane.
W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie
3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (22) 63 49 276.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Naszym Pracownikom oferujemy:
• stabilne zatrudnienie na umowę o pracę,
• proponowane wynagrodzenie zasadnicze dla stanowiska wynosi do ok. 4.410,00 zł brutto,
• dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego
w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
• możliwość rozwoju kompetencji i kwalifikacji poprzez ciekawe zadania i projekty,
• możliwość doskonalenia zawodowego,
• „trzynaste” wynagrodzenie,
• elastyczny czas pracy możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy godziną 7.00 a 9.00,
• pakiet socjalny (min. dofinansowanie wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskooprocentowane pożyczki, pomoc finansowa w trudnych sytuacjach),
• możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu ubezpieczeń,
• projekty: profilaktyka „Kierunek-ZDROWIE” oraz „ZDROWIE dla o(d)pornych”,
• parking dla rowerów,
• dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych.

Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna, w tym sprawdzenie znajomości języka angielskiego.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne,

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w urzędzie obsługującym krajowy organ administracji publicznej lub wykonywania zadań w zakresie merytorycznych zadań urzędu lub w zakresie obsługi legislacyjnej urzędu,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • zaawansowana znajomość języka angielskiego,
 • bardzo dobra znajomość zagadnień dotyczących ustawy Prawo farmaceutyczne;
 • znajomość przepisów ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych;
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • bardzo dobra znajomość zagadnień dotyczących badań klinicznych;
 • myślenie analityczne;
 • komunikacja;
 • współpraca;
 • rzetelność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-19
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  07/08/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry