Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 25/01/2020.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw gospodarowania środkami Funduszu Pracy w Wydziale ds. Gospodarowania Środkami Funduszu Pracy w Departamencie Funduszy

ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie analiz dotyczących gospodarowania środkami Funduszu Pracy, w tym przychodów i wydatków oraz sprawozdań z efektywności form aktywizacji zawodowej w oparciu o dane własne oraz dane dostępne w ramach sprawozdawczości publicznej,
 • ­opracowywanie metod analiz i sprawozdawczości, dotyczących efektywności zatrudnieniowej i kosztowej wdrażanych nowych rozwiązań w zakresie gospodarowania środkami Funduszu Pracy, a także opiniowanie propozycji nowych rozwiązań z zakresu gospodarowania środkami Fundusz Pracy pod kątem możliwości ich wdrożenia do obowiązującego systemu finansowania oraz sporządzanie okresowej oceny dotychczasowych rozwiązań,
 • obsługa Systemu Metadanych Statystycznych (SMS) oraz aktualizacja formularzy sprawozdawczych na dany rok,
 • współpraca przy opracowywaniu projektów planów finansowych Funduszu Pracy oraz realizacja wniosków w sprawie zmian planu finansowego Funduszu Pracy w trakcie roku budżetowego, a także udział w ustalaniu limitów wydatków na finansowanie zdań ustawowych przez samorządy województw (Wojewódzki Urząd Pracy) i powiatów (Powiatowy Urząd Pracy),
 • ­przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania parlamentarzystów, naczelnych i centralnych organów administracji państwowej oraz innych podmiotów, a także udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi na zapytania, skargi, wnioski i petycje obywateli, dotyczące zagadnień związanych z zakresem spraw prowadzonych przez Wydział,
 • ­wnioskowanie o przeprowadzenie kontroli w zakresie gospodarowania środkami Funduszu Pracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, Powiatowym Urzędzie Pracy i innych organach i instytucjach przez Biuro Kontroli i Audytu MRPiPS, wojewodę i inne organy i instytucje kontrolne oraz wnioskowanie w zakresie przeprowadzenia zleconego operacyjnego audytu zewnętrznego w Powiatowym Urzędzie Pracy przez wybrany podmiot.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Budynek przy ul. Żurawiej 4a jest dostępny i częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wewnątrz zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości. W budynku znajdują się dwie windy ułatwiające poruszanie się, ale nie są w pełni dostosowane dla osób na wózku inwalidzkim (wejścia do windy mają szerokość 77 cm). W budynku znajduje się łazienka dostosowana dla osób niepełnosprawnych.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Etapy, metody oraz techniki naboru:
­- weryfikacja aplikacji pod względem spełniania wymagań formalnych,
­- sprawdzian wiedzy lub umiejętności.


Oferujemy:
- umowę o pracę, ciekawe zadania, pracę w dużej organizacji, doskonalenie zawodowe.


Proponowany mnożnik kwoty bazowej stanowiący wynagrodzenie zasadnicze dla stanowiska wynosi 2,128.

Uwagi dotyczące wymaganych dokumentów i oświadczeń:
­- oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie:
https://www.gov.pl/web/rodzina/bip-oswiadczenie-dla-potrzeb-naborow ,
- oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie,
­- dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni,
­- w przypadku ukończenia studiów wyższych lub uzyskania tytułu zawodowego na uczelni zagranicznej, prosimy o dołączenie do aplikacji kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu,
­- w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego
­- spełnienie wymagania w zakresie długości doświadczenia zawodowego należy udokumentować kopiami dokumentów jednoznacznie potwierdzającymi zamknięty okres świadczenia pracy (m. in. kopiami świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zaświadczeń potwierdzających świadczenie pracy w ramach umów cywilnoprawnych lub wolontariatu/staży/praktyk). Umowy o pracę, umowy cywilnoprawne nie są dokumentami potwierdzającymi okresy doświadczenia zawodowego.

Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.

Oferty można składać w godzinach pracy Urzędu (8:15-16:15).

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się drogą elektroniczną lub telefonicznie z osobami, które spełniają wymagania formalne.


Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 661-13-64, 22 661-13-65, 22 661-13-63 lub 22 661-13-26.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze przygotowania raportów, sprawozdań i zestawień liczbowych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów wykonawczych, głównie w zakresie dotyczącym form aktywizacji zawodowej oraz gospodarowania środkami Funduszu Pracy
 • Znajomość badań statystycznych statystyki publicznej w obszarze rynku pracy,
 • Wiedza z zakresu zarządzania projektami
 • Umiejętność analizowania i interpretacji danych liczbowych
 • Komunikatywność
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Umiejętność obsługi komputera: MS Office (w szczególności MS Excel)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
  Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-17
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  31/05/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry