Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 12/12/2019.

Opis stanowiska pracy


Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw kontroli realizacji systemów wsparcia w Departamencie Efektywności Energetycznej i Kogeneracji

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 181
02-222 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • monitorowanie realizacji przez podmioty zobowiązane obowiązków związanych z mechanizmami wsparcia wytwarzania energii w kogeneracji oraz z mechanizmem wsparcia efektywności energetycznej,
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających w zakresie realizacji przez podmioty zobowiązane obowiązków wynikających z systemów wsparcia wytwarzania energii w kogeneracji oraz efektywności energetycznej, w tym prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów prawa w tym zakresie,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie umarzania świadectw pochodzenia z kogeneracji oraz świadectw efektywności energetycznej,
 • gromadzenie oświadczeń i informacji składanych przez odbiorców przemysłowych, a także dokonywanie analizy informacji zawartych w tych oświadczeniach,
 • przygotowywanie do publikacji informacji o osiągniętej oszczędności energii finalnej wynikającej z realizacji obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectwa efektywności energetycznej,
 • udział w udzielaniu odpowiedzi na zapytania dotyczące rozliczania systemów wsparcia energii elektrycznej wytwarzanej w kogeneracji oraz efektywności energetycznej,
 • realizowanie zadań związanych z elektroniczną wymianą danych z Towarową Giełdą Energii w zakresie umorzonych świadectw pochodzenia z kogeneracji oraz świadectw efektywności energetycznej.


Warunki pracy

Naszym pracownikom oferujemy:
­- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę u stabilnego pracodawcy,
­- dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat stażu) od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
­- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastkę”), nagrody jubileuszowe,
­- możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy na wniosek pracownika,
­- możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie i dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego,
­- możliwość wykupienia legitymacji uprawniających do przejazdów koleją z 50% zniżką.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne
i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstwa), częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Obiekt przy Alejach Jerozolimskich 181 jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych, wind oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
Pomieszczenia Urzędu zlokalizowane są na I, II, IV i V piętrze budynku.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Zachęcamy osoby niepełnosprawne do wzięcia udziału w naborze.
Aplikacje powinny zawierać dane kontaktowe kandydata (nr telefonu i adres mailowy).
Kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Druki oświadczeń dostępne są na stronie BIP URE, w zakładce Praca w URE (Formularze do pobrania: "Oświadczenie dla kandydatów w naborze").
W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Aplikacje prosimy składać bezpośrednio w kancelarii URE, przesyłać pocztą lub w formie skanów dokumentów na adres mailowy: rekrutacja@ure.gov.pl (podając w temacie symbol naboru „starszy specjalista-DEK/WKR/3”)
Osoby, które prześlą aplikacje drogą elektroniczną będę proszone o dostarczenie papierowej wersji aplikacji na spotkanie rekrutacyjne.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Uwaga ! Decyduje data wpływu do urzędu (lub na adres: rekrutacja@ure.gov.pl)
Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną zaproszone do kolejnego etapu naboru telefonicznie lub drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Dodatkowe informacje, w tym o planowanych technikach naboru i wysokości proponowanego wynagrodzenia można uzyskać drogą elektroniczną składając zapytania na adres mailowy: rekrutacja@ure.gov.pl.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w pracy biurowej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość prawa energetycznego w zakresie dotyczącym obowiązku umorzenia świadectw pochodzenia z kogeneracji i uiszczania opłaty zastępczej, w szczególności przepisu art. 9a, 9l ust. 1, 9m, oraz przepisów dotyczących kar pieniężnych w tym zakresie
 • znajomość ustawy o efektywności energetycznej, w brzmieniu sprzed 2016 r., w zakresie obowiązku uzyskania oszczędności energii, w szczególności przepisu art. 12, 13, 25-27, oraz przepisów dotyczących kar pieniężnych w tym zakresie
 • znajomość ustawy o efektywności energetycznej, w brzmieniu aktualnie obowiązującym, w zakresie obowiązku uzyskania oszczędności energii, w szczególności przepisu art. 10-17, 28, 30-32, oraz przepisów dotyczących kar pieniężnych w tym zakresie
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność pracy z trudnym klientem
 • komunikatywność
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office, w szczególności w zakresie MS Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w obszarze energetycznym lub ochrony środowiska, lub w administracji publicznej.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-18
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  08/06/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry