Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 17/09/2019.

Opis stanowiska pracy


Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw ochrony gatunkowej zwierząt w Wydziale ds. Ochrony Gatunkowej, Departament Zarządzania Zasobami Przyrody

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • analizowanie wniosków i przygotowywanie projektów rozstrzygnięć administracyjnych w I instancji w zakresie odstępstw od zakazów dot. gatunków zwierząt objętych ochroną gatunkową w celu realizacji ustawowych obowiązków Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, w tym w zakresie inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, udzielanie informacji i konsultacji organom samorządowym, placówkom naukowym, osobom fizycznym, organizacjom społecznym oraz przedstawicielom mediów (za pośrednictwem rzecznika prasowego) w celu wyjaśnienia stosowania przepisów z zakresu ochrony przyrody, w tym funkcjonowania ochrony gatunkowej zwierząt. Udzielanie informacji organom ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości w zakresie wydanych decyzji, postanowień, interpretacji przepisów prawa w zakresie ochrony przyrody
 • inicjowanie i koordynowanie działań w zakresie opracowywania, zatwierdzenia i wdrażania wybranych programów ochrony gatunków podlegających ochronie w celu realizacji ustawowych obowiązków Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, w tym w zakresie programów współfinansowanych ze środków unijnych
 • opiniowanie dokumentów związanych z ochroną przyrody oraz analizowanie dokumentów międzynarodowych i wspólnotowych pod kątem wynikających z nich obowiązków dla Polski w celu przygotowywania projektów działań Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, w tym w zakresie (np. aktów prawnych) oraz uczestniczenie w ich wdrażaniu
 • udział w spotkaniach krajowych i międzynarodowych w celu wymiany doświadczeń z zakresu ochrony przyrody, w tym w szczególności ochrony gatunkowej zwierząt oraz prezentacja stanowiska Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w tym zakresie, do czego niezbędna jest dobra znajomość j. angielskiego


Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych.

Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, drzwi wewnętrzne odpowiedniej szerokości oraz windy i łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

W budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://bip.gdos.gov.pl (Praca/Wzory oświadczeń). Wszystkie oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.

Za datę złożenia dokumentów uznaje się datę stempla pocztowego lub termin złożenia w kancelarii GDOŚ (pokój 472).

Planowane techniki i metody naboru:

Etap I - weryfikacja formalna nadesłanych ofert,

Etap II – pisemny sprawdzian wiedzy (w przypadku, gdy mniej niż 10 kandydatów spełni wymogi formalne, możliwe jest odstąpienie od przeprowadzenia tego etapu),

Etap III - rozmowa kwalifikacyjna.

W przypadku przeprowadzenia Etapu II minimum kwalifikującym do udziału w III etapie naboru jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 60% możliwych do zdobycia w sprawdzianie pisemnym punktów (lub z poszczególnych jego części tematycznych) oraz jednocześnie uzyskanie jednego z sześciu najlepszych wyników.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska swoim pracownikom oferuje m.in.: ruchomy czas pracy, prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie do karty FitProfit, grupowe ubezpieczenie na życie PZU, możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych w ramach szkoleń, konferencji czy studiów podyplomowych.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w naborze osoby niepełnosprawne.

Prosimy o podawanie nr telefonu oraz adresu e-mail, gdyż informacja o zakwalifikowaniu się do kolejnych etapów rekrutacji zostanie przekazana kandydatom spełniającym wymogi formalne telefonicznie lub drogą elektroniczną. Prosimy o sprawdzanie skrzynki e-mail.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 369 21 62

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu dziedzin nauk: ścisłych i przyrodniczych, rolniczych, nauk społecznych, inżynieryjno-technicznych

doświadczenie zawodowe/staż pracy

2 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze ochrony przyrody

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość języka angielskiego - poziom dobry
 • dobra znajomość prawa krajowego i międzynarodowego z zakresu ochrony przyrody (ustawa o ochronie przyrody, Dyrektywa Siedliskowa i Dyrektywa Ptasia)
 • dobra znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • dobra znajomość problematyki ochrony oraz biologii zwierząt, w szczególności ptaków
 • umiejętności: komunikatywność, dobra organizacja pracy własnej, analityczne myślenie, pracy w zespole, obsługa komputera (MS Office, poczta elektroniczna)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego - poziom bardzo dobry
 • znajomość przepisów ustawy o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-01
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
  ul. Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa
  z dopiskiem:
  "starszy inspektor/GDOŚ/DZP/4/2019" (43042)

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  18/02/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry