Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 20/05/2019.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista w Wydziale Zabezpieczenia Społecznego w Departamencie Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 •  monitorowanie funkcjonowania systemu ubezpieczenia społecznego rolników oraz instytucji realizującej ten system – Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w celu doskonalenia systemu ubezpieczenia rolników, tworzenia platformy wymiany danych o klientach instytucji wdrażających działania PROW 2014-2020 w powiązaniu z zadaniami organu rentowego oraz doskonalenia instrumentów nadzoru nad instytucją realizującą ten system;
 •  prowadzenie spraw, w tym opiniowanie projektów aktów prawnych, stanowisk i innych dokumentów opracowanych przez inne resorty lub komórki organizacyjne ministerstwa, dotyczące społecznych zagadnień funkcjonowania wsi, rolnictwa i gospodarki żywnościowej, mających wpływ na poprawę jakości życia i pracy mieszkańców obszarów wiejskich, w szczególności: polityki zdrowotnej, wspierania rodziny, pomocy i integracji społecznej, niedyskryminacji, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i przeciwdziałania wykluczeniu kobiet wiejskich w celu utworzenia jak najefektywniejszych systemów wsparcia na rzecz poprawy jakości życia rolników i mieszkańców wsi, w tym w ramach PROW 2014-2020
 •  współpraca przy opracowywaniu materiałów analitycznych, studyjnych i informacyjnych w zakresie realizacji działań systemowych oraz programów krajowych i unijnych o charakterze społecznym z właściwymi komórkami, organizacjami i instytucjami w celu wypracowania optymalnych rozwiązań, w tym w zakresie PROW 2014-2020;
 •  opracowywanie materiałów informacyjnych dla kierownictwa Departamentu i Ministerstwa dotyczących dokumentów strategicznych i programowych, związanych z rolnictwem i rozwojem obszarów wiejskich, w tym w ramach PROW 2014-2020, w celu wsparcia merytorycznego w zakresie działań wydziału;
 •  reprezentowanie Departamentu i Ministerstwa w pracach zespołów wewnętrznych i międzyresortowych w zakresie zadań wydziału, w celu przedstawienia i uzgadniania stanowiska w sprawach będących w zakresie działań wydziału i departamentu;
 •  udzielanie odpowiedzi na skargi, wnioski i listy od obywateli w sprawach zabezpieczenia społecznego rolników, opracowywanie wniosków i spostrzeżeń, w celu doskonalenia systemu i poprawy efektywności pracy instytucji realizującej ten system oraz komunikacji z interesariuszami;
 •  prowadzenie spraw w zakresie wdrażania konwencji międzynarodowych i dyrektyw UE związanych ze sferą zabezpieczenia społecznego, tj. pomocy i integracji społecznej, niedyskryminacji, wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, polityki prorodzinnej i zdrowotnej itp. oraz w zakresie tworzenia i realizacji programów i inicjatyw rządowych w tym obszarze, w zakresie działań Ministerstwa, w celu kontroli ich realizacji.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
 praca administracyjno-biurowa,
 gotowość do krajowych lub zagranicznych wyjazdów służbowych,
 permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach,
 częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
 użytkowanie sprzętu biurowego,
 praca siedząca przed komputerem z monitorem ekranowym,
 budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących
z holu głównego na korytarze parteru,
 budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie sprawdzianu wiedzy
lub umiejętności (który odbędzie się, jeżeli liczba ofert pracy spełniających wymagania formalne przekroczy 10) i rozmowy kwalifikacyjnej.
Decyduje data wpływu do MRiRW.
Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.
Po upływie terminu składania ofert pracy, kandydatki/kandydaci nie mogą ich uzupełnić.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje: 22/623-20-41.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 •  2-letni staż pracy w administracji publicznej,
 •  znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 •  znajomość funkcjonowania administracji publicznej,
 •  wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz prawa gospodarczego, a także z obszarów pokrewnych,
 •  znajomość przepisów w zakresie tworzenia prawa,
 •  wiedza w zakresie polityki społecznej oraz polityki senioralnej,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 •  roczne doświadczenie w obszarze ubezpieczeń społecznych,
 •  przeszkolenie w zakresie prawa zamówień publicznych lub w zakresie zarządzania funduszami UE lub w zakresie polityki społecznej,
 •  znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym,
 •  wiedza z zakresu PROW 2014-2020,
 •  umiejętność analitycznego myślenia.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 •  kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających wymagany w ogłoszeniu 2-letni staż pracy w administracji publicznej,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 •  kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających wymagane w ogłoszeniu roczne doświadczenie w obszarze ubezpieczeń społecznych,
 •  kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie w zakresie prawa zamówień publicznych lub w zakresie zarządzania funduszami UE lub w zakresie polityki społecznej,

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-25
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
  lub w MRiRW, pok. 139 (pn.-pt., 8.15-16.15).
  z dopiskiem: „oferta pracy – starszy specjalista w SSO”

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  10/02/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry