Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 21/08/2019.

Opis stanowiska pracy


Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw zamówień publicznych w Biurze Dyrektora Generalnego

Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sporządzanie pisemnych opinii dotyczących możliwości zastosowania określonego trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego praz sprawdzanie zgodności Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i innych dokumentów przetargowych z przepisami Pzp i kodeksu cywilnego;
 • Udział w tworzeniu dokumentacji przetargowych (SIWZ, projekt umowy i inne wymagane dokuemnty) w celu przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnego z Pzp;
 • Udział w charakterze eksperta w bieżącej pracy komisji przetargowych oraz udzielanie konsultacji w zakresie związanym z prowadzonymi postępowaniami w celu wsparcia merytorycznego poszczególnych komórek ULC w zakresie przestrzegania wymogów Pzp;
 • Udzielanie pomocy merytorycznej komórkom organizacyjnym ULC oraz komisjom przetargowym w zakresie publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych, Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i na stronie internetowej ULC w celu sprawnego wszczęcia postępowań oraz zakończenia procedur przetargowych;
 • Analizowanie i uzgadnianie umów cywilnoprawnych zawieranych przez ULC z osobami fizycznymi i innymi podmiotami pod względem ich zgodności z Pzp w celu zgodnego z prawem wydatkowania środków publicznych;
 • Prowadzenie rejestru zamówień publicznych w celu bieżącego monitorowania wydatków publicznych w zakresie ich zgodności z planem finansowym ULC;
 • Tworzenie nowych oraz aktualizowanie istniejących procedur dotyczących zamówień publicznych w celu standaryzacji działań Urzędu, a także zapewnienia sprawnego i zgodnego z prawem przebiegu postępowań;
 • Udział w opracowywaniu projektu rocznego planu zamówień publicznych ULC na podstawe zatwierdzonego planu finansowego Urzędu.


Warunki pracy

- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
- obsługa klientów wewnętrznych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, fax.
Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek,
niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,
wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

OFERUJEMY:
- wynagrodzenie zasadnicze brutto ok. 4 122 PLN (mnożnik 2,2)
- stabilną i ciekawą pracę w prestiżowej instytucji państwowej;
- dodatek do wynagrodzenia zasadniczego za wysługę lat (do 20 %);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „13-tka”);
- nagrody uznaniowe;
- możliwość rozwoju zawodowego;
- atrakcyjny pakiet socjalny m.in.: dofinansowanie do wypoczynku i kart MultiSport.

Kandydatki/Kandydaci zakwalifikowane/ni zostaną powiadomione/eni o terminach dalszych etapów rekrutacji.

Oferty otrzymane po terminie i nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.

Kopie dokumentów dot. doświadczenia zawodowego muszą potwierdzać w pełni wymagany okres oraz obszar doświadczenia zawodowego. Deklaracja (oświadczenie) kandydata nie stanowi potwierdzenia doświadczenia zawodowego.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego, należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów.

KANDYDATÓW PROSIMY O NIEPRZESYŁANIE KOPII DOKUMENTÓW TOŻSAMOŚCI, A JEDYNIE OŚWIADCZENIE O POSIADANIU OBYWATELSTWA POLSKIEGO.

Aplikacje kandydatek/ów nie będą zwracane, natomiast 3 miesiące po zakończeniu procedury naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dla kandydatów zamieszczonymi na stronie BIP ULC w zakładce "Praca w ULC" przed złożeniem aplikacji http://bip.ulc.gov.pl/index.php/praca-w-ulc/985-informacje-dla-kandydatow

Wzory wymaganych oświadczeń zamieszczone są na stronie BIP Urzędu Lotnictwa Cywilnego w zakładce "Praca w ULC" http://bip.ulc.gov.pl/index.php/praca-w-ulc/388-oswiadczenia-dla-potrzeb-rekrutacji-do-korpusu-sluzby-cywilnej

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: merytoryczne: (22) 520 74 21, formalne: (22) 520 72 41/ 74 02 bądź e-mail: rekrutacja@ulc.gov.pl

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

3 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze zamówień publicznych w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Praktyczna znajomość i umiejętność stosowania Pzp oraz innych aktów prawnych regulujących kwestie wydatkowania środków publicznych
 • Znajomość Kodeksu Cywilnego i KPA
 • Kompetencje behawioralne: współpraca, komunikcja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, orientacja na klienta/interesanta, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe w zakresie zamówień publicznych
 • Znajomość aktów prawnych UE (Dyrektywy, orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości) w zakresie zamówień publicznych
 • Znajomość zagadnień związanych z planowaniem wydatków budżetowych oraz środków publicznych budżetowych zgodnie z planem finansowym
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje w zakresie wymogów dodatkowych wskazanych w niniejszym ogłoszeniu

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-25
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Lotnictwa Cywilnego
  Punkt Obsługi Klienta
  ul. Marcina Flisa 2
  02-247 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i liście motywacyjnym: "Oferta pracy BDG/GZ-1-6/2019

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  10/01/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry