Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 19/08/2019.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw organizacyjno-prawnych uczelni niepublicznych w Wydziale Organizacji Uczelni Niepublicznych Departamentu Szkolnictwa Wyższego

ul. Wspólna 1/3; 00-529 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w sprawach o wyrażenie zgody na postawienie uczelni niepublicznej w stan likwidacji, połączenia uczelni niepublicznych, wykreślenia uczelni niepublicznej z ewidencji uczelni niepublicznych, nakazu likwidacji uczelni niepublicznej.
 • Prowadzenie spraw związanych ze zmianą nazwy uczelni i zmianą struktury organizacyjnej uczelni niepublicznych.
 • Prowadzenie ewidencji uczelni niepublicznych w zakresie właściwości wydziału.
 • Występowanie do organów lub założycieli uczelni niepublicznych o udzielenie informacji i wyjaśnień w sprawach związanych z prowadzonymi postępowaniami.
 • Prowadzenie postępowań w sprawach wpisu uczelni niepublicznej do ewidencji uczelni niepublicznych.
 • Prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących utworzenia przez uczelnie zagraniczne uczelni i filii z siedzibą na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Dokonywanie oceny uchwał senatów uczelni niepublicznych pod kątem zgodności z prawem.
 • Współpraca z Polską Komisją Akredytacyjną – w zakresie właściwości wydziału, w tym przekazywanie wyników oceny formalnej na potrzeby PKA.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: permanentna obsługa klientów zewnętrznych

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
obiekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, możliwość poruszania się po budynku: windy i drzwi odpowiedniej szerokości, toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, miejsce parkingowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, możliwość technicznego dostosowania stanowiska pracy (pokój, meble biurowe) do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub oferty niekompletne (tj. niezawierające prawidłowych i podpisanych oświadczeń oraz wszystkich wymaganych dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”), zostaną odrzucone.
Kopie dokumentów dot. stażu pracy/doświadczenia zawodowego, muszą potwierdzać w pełni wymagany okres oraz wymagany obszar zatrudnienia. Deklaracja (oświadczenie) kandydata nie stanowi potwierdzenia stażu pracy/doświadczenia zawodowego.
Wymagane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem oświadczenia zamieszczonym w plikach do pobrania w zakładce „wymagane dokumenty i oświadczenia” na stronie: http://www.bip.nauka.gov.pl/ogloszenia-praca/wymagane-dokumenty-i-oswiadczenia.html.
Oświadczenia oraz list motywacyjny muszą być opatrzone datą oraz własnoręcznie podpisane.
W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Ofertę można złożyć również za pomocą formularza aplikacyjnego dostępnego na stronie: http://www.bip.nauka.gov.pl/ogloszenia-praca/wniosek-aplikacyjny-o-zatrudnienie-na-wolnym-stanowisku-pracy-w-mnisw.html.
Wszyscy kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru, terminie i miejscu jego przeprowadzenia oraz metodach i technikach naboru stosowanych na tym etapie.
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 52 92 735.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

2 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze związanym z prowadzeniem postępowań administracyjnych lub w jednostkach sektora finansów publicznych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość jęz. angielskiego na poziomie B2
 • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • rzetelność i terminowość, umiejętność współpracy, samodzielność i inicjatywa, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe w zakresie prawa lub administracji
 • znajomość ustawy Kodeks spółek handlowych
 • znajomość ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających w pełni wymagany okres oraz obszar doświadczenia zawodowego/stażu pracy (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zakresów obowiązków, opisów stanowisk lub kopie innych zaświadczeń)
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość jęz. angielskiego na wymaganym poziomie lub oświadczenie o takiej znajomości.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentu potwierdzającego spełnianie wymagań dodatkowych, tj. wykształcenie.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-23
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Wspólna 1/3
  00-529 Warszawa
  (z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym "ogłoszenie - starszy specjalista / zastępstwo- DSW/WUN/4 (A1) Z”)

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  09/01/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry