Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 19/02/2019.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista

ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Obsługa procesu legislacyjnego w sprawach należących do właściwości Wydziału, w tym: opracowywanie i konsultowanie projektów aktów prawnych i założeń do projektów aktów prawnych inicjowanych przez Ministerstwo, opiniowanie projektów aktów prawnych i założeń do projektów aktów prawnych, przygotowywanie stanowisk wobec projektów dokumentów kierowanych pod obrady Komitetu ds. Europejskich, opracowywanie materiałów informacyjnych o procesie legislacyjnym;
 • Prowadzenie procesu ustalania standardów zawodowych rzeczoznawców majątkowych;
 • Przygotowywanie projektów stanowisk i wyjaśnień o charakterze interpretacyjnym przepisów, w szczególności: na interpelacje i zapytania posłów i senatorów, urzędów administracji publicznej, instytucji, osób prawnych i osób fizycznych;
 • Obsługa merytoryczna procesu włączania kwalifikacji w zakresie gospodarowania nieruchomościami do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) oraz prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie nadawania uprawnień do certyfikacji kwalifikacji rynkowych.
 • Monitorowanie stanu prawnego i orzecznictwa w zakresie spraw należących do właściwości Wydziału;
 • Monitorowanie rynku nieruchomości, w tym sporządzania analiz i zestawień charakteryzujących rynek nieruchomości, formułowanie założeń nowych badań dotyczących polskiego rynku nieruchomości oraz analizowanie i proponowanie zmian w już realizowanych badaniach.


Warunki pracy

Pracownikom oferujemy:
• proponowane wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4 309,83 zł brutto, ustalone wg mnożnika 2.3,
• dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
• umowę o pracę,
• trzynaste wynagrodzenie, bogaty pakiet szkoleń, staże eksperckie, refundacje nauki języka i studiów podyplomowych,
• pakiet socjalny: platforma Benefit, dofinansowanie wypoczynku, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, sala ćwiczeń w budynku Ministerstwa,
• możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie
w preferencyjnej cenie, możliwość dofinansowania kart sportowych (FitProfit), ruchomy system czasu pracy: rozpoczęcie pracy w godz. 7.30-9.00.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
• obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe,
• zagrożenie korupcją,
• wyjazdy zagraniczne i krajowe,
• praca przy komputerze,
• opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: http: //www.miir.gov.pl/ w zakładce Ministerstwo/Praca i kariera lub uzyskać pod nr tel. (22) 522 51 68.
Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności oraz rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie po zakończeniu rekrutacji.
Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.
Przed wysłaniem aplikacji prosimy o upewnienie się, że spełnienie wymagań formalnych jednoznacznie wynika z przesłanych dokumentów.
Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

2 lata doświadczenia zawodowego
w zakresie wyceny nieruchomości lub gospodarki nieruchomościami

pozostałe wymagania niezbędne:

 • język angielski – poziom B1,
 • znajomość przepisów dotyczących wyceny nieruchomości i działalności zawodowej rzeczoznawców majątkowych,
 • znajomość przepisów kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość przepisów o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacyjnym,
 • myślenie analityczne, w tym umiejętność interpretacji przepisów,
 • znajomość zasad techniki prawodawczej,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office: Word,
 • rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, w tym umiejętność formułowania pism.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości,
 • uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Dokumenty należy przygotować w języku polskim. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski.
 • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie – w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, gdy znajdą się w gronie pięciu najlepszych kandydatów,
 • najpóźniej, tj. w dniu rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci muszą dostarczyć do BZL wszystkie wymagane prawem oświadczenia, w tym własnoręcznie podpisane: oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Aktualny wzór oświadczeń jest dostępny pod adresem: http://www.miir.gov.pl/strony/ministerstwo/praca-w-ministerstwie/ Niedostarczenie tych dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • oświadczenie o posiadaniu uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości wraz z podaniem numeru tych uprawnień,
 • kopia dyplomu ze studiów w zakresie wyceny nieruchomości.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-10-27
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  12/10/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry