Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 17/12/2018.

starszy specjalista

Warszawa, mazowieckie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Opis stanowiska pracy


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53
00-874 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • analiza i przygotowywanie odpowiedzi na pisma z zakresu przygotowania do realizacji dróg krajowych, w tym ekspresowych w celu zapewnienia poprawności przyjmowanych rozwiązań projektowych. Powyższe dotyczy wniosków i zapytań przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej oraz osób prywatnych, zapytań i interpelacji poselskich i senatorskich,
 • weryfikacja zgodności opracowań projektowych (STEŚ i Koncepcje Programowe) pod względem formalnoprawnym i technicznym z obowiązującymi przepisami,
 • udział w posiedzeniach Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) rozpatrującej dokumentacje projektowe STEŚ, STEŚ-R i KP. Sporządzanie projektów protokołów KOPI z posiedzeń rozpatrujących dokumentację projektową i przedkładanie przełożonemu,
 • koordynacja współpracy z Oddziałami GDDKiA odpowiedzialnymi za realizację poszczególnych etapów inwestycji. Udział w kluczowych elementach procesu przygotowania inwestycji w tym w posiedzeniach Zespołów Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych i rad technicznych rozpatrujących dokumentację projektową dla dróg ekspresowych oraz, w uzasadnionych przypadkach, dla innych dróg krajowych,
 • przygotowywanie notatek dla Kierownictwa GDDKiA i sporządzanie informacji o stanie przygotowania dokumentacji projektowych dla dróg krajowych,
 • sprawdzanie i opiniowanie w zakresie przygotowania Programów Inwestycji.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca na tym stanowisku związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych,
- obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku pracy przy monitorach ekranowych
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac,
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Informacja o metodach naboru:
- weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym,
- test wiedzy (w przypadku powyżej 10 kandydatów/tek spełniających wymagania formalne),
- rozmowa kwalifikacyjna.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową , pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określne w niniejszym ogłoszeniu.

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.

Dane osobowe kandydatek/kandydatów zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.). Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie z wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http:/www.bip.gddkia.gov.pl/tmp/20823284-wzor.pdf

Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 22 375 88 26


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe techniczne drogowe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

2 lata doświadczenia zawodowego
w pracy przy procesach przygotowania inwestycji,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów prawnych związanych z procesem przygotowania inwestycji: ustawy o drogach publicznych, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • znajomość procedur administracyjnych niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, PnB oraz decyzji zrid,
 • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • znajomość zasad projektowania dróg,
 • umiejętność weryfikacji dokumentacji projektowej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • znajomość oprogramowania: AutoCAD, MicroStation


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań dodatkowych

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-02-23
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  22/02/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry