Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 23/10/2020.

starszy laborant w zakładzie higieny weterynaryjnej

Warszawa, mazowieckie

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Siedlcach

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Siedlcach

Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy laborant w zakładzie higieny weterynaryjnej Zakład Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Pracownia Badań Mikrobiologicznych

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 29

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowywanie próbek i wykonywanie badań mikrobiologicznych z wykorzystaniem specjalistycznego wyposażenia i zgodnie z obowiązującymi procedurami.
 • Prowadzenie na bieżąco zapisów dotyczących wykonywanych badań oraz opracowań statystycznych.
 • Sprawdzanie wyposażenia stosowanego przy wykonywaniu badań i prowadzenie zapisów z wykonywanych sprawdzeń.
 • Dostarczanie do pracowni materiałów niezbędnych do wykonywania badań.
 • Utrzymywanie na bieżąco porządku i czystości na stanowisku pracy.
 • Współdziałanie przy wykonywaniu badań, w celu wdrożenia nowych metod oraz walidacji i szacowania niepewności metod badawczych.


Warunki pracy

- praca laboratoryjna
- brak czynników szkodliwych i uciążliwych,
- w miarę potrzeb wyjazdy służbowe w celach szkoleniowych,
- obsługa sprzętu laboratoryjnego,
- praca w godzinach 8.15-16.15,
- budynek ZHW w Warszawie przy ul. Lechickiej 21 jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych - winda przy schodach wejściowych,
- Pracownia Badań Mikrobiologicznych zlokalizowana jest na I piętrze.
- wewnątrz budynku brak windy i podjazdów,
- pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- w budynku nie występują uciążliwe, czy niebezpieczne warunki pracy.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
- Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
- W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
- Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu oferty do urzędu).
- Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny muszą być opatrzone datą
i własnoręcznym podpisem (wzór oświadczeń do pobrania ze strony www.wiw.mazowsze.pl – zakładka: Praca).
- Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów naboru są powiadamiani o ich terminie oraz o metodach i technikach naboru.
- Kandydaci zakwalifikowani do ostatniego etapu naboru i którzy wzięli w nim udział, a nie zostali wybrani do zatrudnienia, otrzymują informację zwrotną.
- Kandydaci nie spełniający wymagań formalnych są o tym informowani.
- Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
- Dodatkową informację można uzyskać pod tel.: 25/ 63-264-59 w. 33.

Informacje dotyczące rekrutacji w WIW z/s w Siedlcach znajdują się na stronie internetowej urzędu pod adresem www.wiw.mazowsze.pl w zakładce „Praca”.

UWAGA:
Dokumenty można:
- składać osobiście w kancelarii ogólnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z/s w Siedlcach, ul Kazimierzowska 29 08-110 Siedlce (w kopercie zawierającej dane nadawcy, adresata oraz z dopiskiem „oferta pracy nr 68568”),
- przesłać pocztą na adres: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Siedlcach, ul Kazimierzowska 29 08-110 Siedlce, (w kopercie zawierającej dane nadawcy, adresata oraz z dopiskiem „oferta pracy nr 68568”),
- przesłać za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP (temat wiadomości: „oferta pracy nr 68568”). W przypadku wysłania dokumentów za pośrednictwem profilu ePUAP wymagane w ogłoszeniu o naborze oświadczenia nie mogą być dodane jako załączniki w formie skanu. Wszystkie oświadczenia muszą być potwierdzone profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W celu uniknięcia odrzucenia oferty przesyłanej za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP należy treść oświadczeń dodać do pisma ogólnego do urzędu, a następnie podpisać je swoim profilem zaufanym),
- przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rekrutacja@wiw.mazowsze.pl (temat wiadomości: „oferta pracy nr 68568”). W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagany w ogłoszeniu list motywacyjny, CV, oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/ kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych dokumentów, oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.
W celu upewnienia się, że wiadomości zostały odebrane pomyślnie proszę o zaznaczenie opcji potwierdzenia dostarczenia i przeczytania poczty lub proszę o kontakt telefoniczny z działem kadr (tel. 25/63-264-59 w.33)


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie zawodowe - weterynaryjne, analityczne, chemiczne, mikrobiologiczne, rolnicze

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
doświadczenia w pracy w laboratorium

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość podstawowych technik laboratoryjnych, umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole
 • staranność, dokładność, rzetelność, obowiązkowość, dyspozycyjność


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Dokumenty należy złożyć do: 2020-09-28
Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 29

Prezentacja firmy

Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
24/09/2020
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna
do góry