Opis stanowiska pracy


Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie

Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor w Zespole Logistyczno Kadrowym w Grupie Zabezpieczenia Logistycznego w Placówce Straży Granicznej Warszawa- Okęcie

02-148 Warszawa ul. Komitetu Obrony Robotników 23

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzi obsługę kadrową funkcjonariuszy i pracowników
 • koordynuje proces rozliczania czasu służby funkcjonariuszy i czasu pracy pracowników
 • sporządza wnioski personalne o przyjęciu do służby, mianowania na wyższy stopień SG, minowanie na wyższe stanowisko służbowe, powierzenie obowiązków służbowych, zawarcie, przedłużenie umowy o pracę
 • monitoruje proces opiniowania funkcjonariuszy i pracowników
 • opracowuje stanowiska Komendanta Placówki w sprawach osobowych
 • aktualizuje książkę obsady etatowej Placówki oraz uczestniczy w opracowaniu projektów dotyczących zmiany struktury etatowej
 • prowadzi bieżącą działalność administracyjno-biurową w zespole


Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno–biurowym w systemie 8 godzinnym w siedzibie Placówki. Budynek  jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo ( obecności wind, pomieszczeń higieniczno–sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych). Pracownik wykonuje prace biurowe w naturalnym i sztucznym oświetleniu z wykorzystaniem monitora ekranowego, drukarki, telefonu, faksu i niszczarki dokumentów. Konieczność poruszania się po obiekcie.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Wymagania niezbędne zawarte w ogłoszeniu to wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku.


Załącz do oferty  dokumenty które w sposób jednoznaczny pozwolą na dokonanie oceny pod względem spełnienia wymagań niezbędnych zawartych w ogłoszeniu:


długość wymaganego doświadczenia (np. 1,2,3 lata) - Dołącz kopie świadectw pracy potwierdzające wymagany okres stażu pracy.  
rodzaj wymaganego doświadczenia ( np. praca biurowa, admin., w komórce kadrowej itp.) - Dołącz wraz ze świadectwem pracy dokument w których określono zakres zadań i czynności które są wymagane w ogłoszeniu.
jeżeli obecnie pracujesz a okres ten zalicza sie do wymagań niezbędnych-Dołącz zaświadczenie od pracodawcy ( zaświadczenie ważne 30 dni) z datą zatrudnienia i zakresem zadań na obecnym stanowisku pracy.
Dołącz- dokument potwierdzający wymagane wykształcenie - jest to kopia świadectwa ukończenia szkoły, kopia dyplomu uczelni.
Wpisz - w liście motywacyjnym numer ogłoszenia,stanowiska i komórkę organizacyjną do której się ubiegasz.
WZORY wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w zakładce" Wolne stanowiska pracy"
W przypadku złożenia przez kandydatów/kandydatki oświadczeń o innej treści niż wskazane w ogłoszeniu, oferta zostanie uznana jako niespełniająca wymagań formalnych.
Do celów organizacyjnych uprzejmie prosimy o wskazywanie numerów telefonów oraz adresów e-mail do kontaktów za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Informacja o wyniku naboru zamieszczona zostanie w siedzibie urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w administracji publicznej lub pracy biurowej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość zagadnień dotyczących prawa pracy, przepisów regulujących zatrudnienie w służbie cywilnej, znaj,. zagadnień związanych z funkcjonowaniem i działalnością Straży Granicznej, podstawowa znajomość resortowych przepisów dot. funkcjonariuszy SG
 • umiejętność obsługi komputera ( pakiet MS Office), Internet, poczta elektroniczna, znajomość obsługi urządzeń biurowych
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawa o ochronie informacji niejawnych
 • dyspozycyjność, dobra organizacja pracy, odporność na stres, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z ochrony informacji niejawnych, z ochrony danych osobowych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych klauzula "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych z dn. 05.08.2010 r.
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Informacja RODO – wzór oświadczenia znajduje się na stronie BIP Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w zakładce „ wzory oświadczeń”

 • Dokumenty należy złożyć do: 2024-03-07
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Nadwiślański Oddział Straży Granicznej  
  ul. Komitetu Obrony Robotników 23
  02-148 Warszawa  

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  21/02/2024
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi