Opis stanowiska pracy


Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie

Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor w Kancelarii Tajnej w Sekcji Ochrony Dokumentacji w Wydziale Ochrony Informacji

02-148 Warszawa ul. Komitetu Obrony Robotników 23

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmuje, ewidencjonuje, przekazuje i udostępnia dokumenty niejawne,
 • prowadzi bieżącą weryfikację sposobu wytwarzania przez wykonawców merytorycznych i technicznych dokumentów niejawnych
 • przygotowuje i przekazuje dokumenty niejawne dla Referatu -Poczty Specjalnej
 • dokonuje oznaczeń zmian lub zniesienia klauzul tajności na dokumentach (materiałach) oraz dokonuje stosownych adnotacji w urządzeniach ewidencyjnych
 • wykonuje kopie oraz sprawuje nadzór nad stroną formalną wykonywania odpisów, wypisów, wyciągów z dokumentów niejawnych
 • uczestniczy w przygotowaniu protokołów brakowania dokumentów kategorii BC
 • okresowo inwentaryzuje i porządkuje posiadany zasób dokumentów oraz przygotowuje akta zakończonych spraw, urządzeń ewidencyjnych do archiwum.


Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno–biurowym w systemie 8 godzinnym w siedzibie Oddziału. Budynek nie jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo (brak obecności wind, pomieszczeń higieniczno–sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych). Pracownik wykonuje prace biurowe w naturalnym i sztucznym oświetleniu z wykorzystaniem monitora ekranowego, drukarki, telefonu, faksu i niszczarki dokumentów. Konieczność poruszania się po obiekcie.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Wymagania niezbędne zawarte w ogłoszeniu to wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku.


Załącz do oferty  dokumenty które w sposób jednoznaczny pozwolą na dokonanie oceny pod względem spełnienia wymagań niezbędnych zawartych w ogłoszeniu: • długość wymaganego doświadczenia (np. 1,2,3 lata) - Dołącz kopie świadectw pracy potwierdzające wymagany okres stażu pracy.  

 • rodzaj wymaganego doświadczenia ( np. praca biurowa, admin., w służbie BHP itp.) - Dołącz wraz ze świadectwem pracy dokument w których określono zakres zadań i czynności które są wymagane w ogłoszeniu.

 • jeżeli obecnie pracujesz a okres ten zalicza sie do wymagań niezbędnych-Dołącz zaświadczenie od pracodawcy ( zaświadczenie ważne 30 dni) z datą zatrudnienia i zakresem zadań na obecnym stanowisku pracy.

 • Dołącz- dokument potwierdzający wymagane wykształcenie - jest to kopia świadectwa ukończenia szkoły, kopia dyplomu uczelni.

 • Wpisz - w liście motywacyjnym numer ogłoszenia,stanowiska i komórkę organizacyjną do której się ubiegasz.

 • WZORY wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w zakładce" Wolne stanowiska pracy"

 • W przypadku złożenia przez kandydatów/kandydatki oświadczeń o innej treści niż wskazane w ogłoszeniu, oferta zostanie uznana jako niespełniająca wymagań formalnych.

 • Do celów organizacyjnych uprzejmie prosimy o wskazywanie numerów telefonów oraz adresów e-mail do kontaktów za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 • Informacja o wyniku naboru zamieszczona zostanie w siedzibie urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w administracji/pracy biurowej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz aktów wykonawczych do ustawy
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera ( pakiet MS Office)
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawa o ochronie informacji niejawnych
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dyskrecja
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • ukończony kurs kierowników i pracowników kancelarii tajnych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych klauzula "ściśle tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych z dn. 05.08.2010 r.
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Informacja RODO – wzór oświadczenia znajduje się na stronie BIP Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w zakładce „ wzory oświadczeń”

 • Dokumenty należy złożyć do: 2024-02-28
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Nadwiślański Oddział Straży Granicznej  
  ul. Komitetu Obrony Robotników 23
  02-148 Warszawa  

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  17/02/2024
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi