Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 23/11/2020.

Opis stanowiska pracy


Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor do spraw dokumentacji środków trwałych i wyceny szkód w Wydziale Teleinformatyki


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową materiałów i wyposażenia w sprzęt teleinformatyczny, rozchodową sprzętu teleinformatycznego darowizn sprzętu teleinformatycznego oraz sporządza dowody przychodu i rozchodu w tym monitoruje obiegu tych dokumentów z wykorzystaniem komputrowego programu ewidencyjnego ,
 • analizuje koszty z obszaru łączności oraz ruchu sprzętowego pod kątem stanu posiadania a zgłaszanych potrzeb, przy pomocy informatycznego programu kalkulacyjnego,
 • prowadzi dokumentację, sporządza wnioski w zakresie darowizn sprzętu łączności oraz sporządza kwartalne sprawozdania ilościowo-wartościowe dot. darowizn przy pomocy informatycznego programu kalkulacyjnego,
 • dokonuje wyceny szkód na podstawie amortyzacji liniowej według obowiązującej tabeli umorzeń oraz sporządza sprawozdania w zakresie nalożności finansowych wynikających z postępowań szkodowych w zakresie sprzętu łączności przy pomocy kalkulacyjnego programu informatycznego,
 • prowadzi dokumentację zakwalifikowanego do wybrakowania sprzętu informatycznego przy wykorzystaniu komputerowego programu ewidencyjnego,
 • uczestniczy w sporządzaniu miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań z zaangażowania kosztów ponoszonych z tytułu zakupów sprzętu łączności przy pomocy informatycznego programu kalkulacyjnego,
 • uczestniczy w okresowych i doraźnych inwentaryzacjach w zakresie zgodności stanu faktycznego środków trwałych z ewidencyjnym oraz kontrolach stanu ilościowego sprzętu stanowiącego rezerwę wydziału.


Warunki pracy

praca biurowa, praca przy monitorze ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, praca przy oświetleniu mieszanym, praca w terenie, budynek wyposażony w schodołaz bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych, brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, drzwi o szerokości 90 cm dostosowane dla osób niepełnosprawnych.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Zachęcamy do składania ofert przez osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno – technicznego stanowiska pracy).Proponowane wynagrodzenie zasadnicze według mnożnika 1,7300 kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej.Uprzejmie informujemy kandydatów/kandydatki, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów. UWAGA! LIST MOTYWACYJNY, ŻYCIORYS/CV ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA MUSZĄ BYĆ OPATRZONE AKTUALNĄ DATĄ(korespondującą z datą złożenia dokumentów) ORAZ WŁASNORĘCZNIE PODPISANE. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Oferty z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci/kandydatki, którzy spełnili wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie kolejnego etapu selekcji. Planowane techniki i metody naboru: weryfikacja formalna nadesłanych ofert, sprawdzian wiedzy merytorycznej, rozmowa kwalifikacyjna. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w obszarze rozliczeń finansowych


pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy o rachunkowości,
 • umiejętność:sporządzania analiz finansowych, prowadzenia ewidencji środków trwałych, obsługi kalkulacyjnych systemów komputerowyc;
 • komunikatywność,
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "Tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość: procedury wyceny wartościowej, procedur inwentaryzacyjnych, sporządzania protokołów i sprawozdań finansowych,


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "TAJNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-11-03
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  bezpośrednio w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji Aleja Solidarności 126, 01-195 Warszawa; bądź za pośrednictwem poczty
  z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym
  „Oferta pracy WTI-10/X/20” tel.: 47-72-324-52

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  03/11/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry