Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 25/11/2020.

Opis stanowiska pracy


Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie

Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor w Sekcji Księgowości i Rozliczeń w Pionie Głównego Księgowego


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sporządza deklarację wynikającą z obowiązków pracodawcy w celu prawidłowego i terminowego rozliczania potrącanych składek z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • sporządza dokumenty zgłoszeniowe do ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczenia społecznego nowo zatrudnianych pracowników i funkcjonariuszy Straży Granicznej
 • wystawia i koryguje zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu na drukach Rp-7
 • sporządza deklarację dotyczącą składek przekazywanych na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • prowadzi dokumentację związaną z podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz przygotowuje roczne informacje podatkowe
 • wystawia zaświadczenia i dokumenty dla pracowników i funkcjonariuszy Straży Granicznej z zakresu obsługi finansowej


Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno–biurowym w systemie 8 godzinnym w siedzibie Oddziału.
Godziny pracy Urzędu: 7:30 - 15:30
Budynek nie jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo (brak obecności wind, pomieszczeń higieniczno–sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych).
Pracownik wykonuje prace biurowe w naturalnym i sztucznym oświetleniu z wykorzystaniem monitora ekranowego, drukarki, telefonu, faksu i niszczarki dokumentów. Konieczność poruszania się po obiekcie.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub listownie. 

 • W liście motywacyjnym podaj numeru ogłoszenia,stanowiska i komórkę organizacyjną

 • W przygotowanej ofercie należy w sposób jednoznaczny wykazać:
  - długość wymaganego doświadczenia (np.2 lata)/stażu pracy - poprzez dołączenie kopii: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu ( w przypadku zaświadczenia o trwającym zatrudnieniu, ważność zaświadczenia 30 dni)
  - rodzaj wymaganego doświadczenia (np. praca biurowa)/stażu pracy, np.: zakres zadań, opinii, zakresów obowiązków, referencji.

 • Dokumentem potwierdzającym wymagane wykształcenie jest kopia świadectwa ukończenia szkoły, kopia dyplomu uczelni.

 • WZORY wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w zakładce" Wolne stanowiska pracy"

 • W przypadku złożenia przez kandydatów/kandydatki oświadczeń o innej treści niż wskazane w ogłoszeniu, oferta zostanie uznana jako niespełniająca wymagań formalnych.

 • Do celów organizacyjnych uprzejmie prosimy o wskazywanie numerów telefonów oraz adresów e-mail do kontaktów za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 • Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem warunków zawartych w ogłoszeniu). Informacja o wyniku naboru zamieszczona zostanie w siedzibie urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w administracji/pracy biurowej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów o ubezpieczeniach społecznych,
 • znajomość przepisów o naliczaniu wynagrodzeń
 • umiejętność obsługi programu Płatnik
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne ” lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych klauzula "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych z dn. 05.08.2010 r.
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Informacja RODO – wzór oświadczenia znajduje się na stronie BIP Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w zakładce „wzory oświadczeń”
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-10-30
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Nadwiślański Oddział Straży Granicznej  
  ul. Komitetu Obrony Robotników 23
  02-148 Warszawa  
  z dopiskiem „starszy inspektor NWOSG/PGK/SKIR/10“

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  26/10/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry