Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 28/11/2020.

Opis stanowiska pracy


Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie

Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor do spraw inspektor nadzoru branży ogólnobudowlanej w Sekcji Budownictwa i Remontów w Wydziale Budownictwa i Gospodarowania Nieruchomościami


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawuje funkcję branżowego inspektora nadzoru robót w przebiegu procesu inwestycyjnego i remontowego
 • przygotowuję dokumentację związaną z realizowanymi zadaniami w zakresie terminowości oraz treści merytorycznej dla zapewnienia sprawnej realizacji zadań remontowo – inwestycyjnych
 • sprawdza i dokonuje oceny projektów technicznych w zakresie posiadanych uprawnień wraz z ich pisemnym opiniowaniem
 • rozlicza zadania inwestycyjne i remontowe w zakresie posiadanych uprawnień
 • uczestniczy w pracach komisji odbioru robót budowlanych oraz w pracach komisji w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usług na roboty branżowe
 • uczestniczy w przygotowywaniu niezbędnej dokumentacji formalno – prawnej na udzielenie zamówienia publicznego
 • uczestniczy w przeglądach technicznych obiektów będących w trwałym zarządzie Straży Granicznej


Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno–biurowym w systemie 8 godzinnym w siedzibie Oddziału i poza nim.
Godziny pracy Urzędu: 7:30 - 15:30
Budynek nie jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo (brak obecności wind, pomieszczeń higieniczno–sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych). Pracownik wykonuje prace biurowe w naturalnym i sztucznym oświetleniu z wykorzystaniem monitora ekranowego, drukarki, telefonu, faksu i niszczarki dokumentów. Praca w terenie polegająca na prowadzeniu nadzoru inwestorskiego branżowego na obiektach Komendy Głównej Straży Granicznej i Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej: kontakt z firmami zewnętrznymi. Konieczność poruszania się po obiekcie.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub listownie. 

 • W liście motywacyjnym podaj numeru ogłoszenia,stanowiska i komórkę organizacyjną

 • W przygotowanej ofercie należy w sposób jednoznaczny wykazać:


- długość wymaganego doświadczenia (np.2 lata)/stażu pracy - poprzez dołączenie kopii: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu ( w przypadku zaświadczenia o trwającym zatrudnieniu, ważność zaświadczenia 30 dni)
- rodzaj wymaganego doświadczenia (np. praca biurowa)/stażu pracy, np.: zakres zadań, opinii, zakresów obowiązków, referencji. • Dokumentem potwierdzającym wymagane wykształcenie jest kopia świadectwa ukończenia szkoły, kopia dyplomu uczelni.

 • Weryfikacja spełnienia przez kandydata wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE”

 • WZORY wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w zakładce" Wolne stanowiska pracy" W przypadku złożenia przez kandydatów/kandydatki oświadczeń o innej treści niż wskazane w ogłoszeniu, oferta zostanie uznana jako niespełniająca wymagań formalnych.

 • Do celów organizacyjnych uprzejmie prosimy o wskazywanie numerów telefonów oraz adresów e-mail do kontaktów za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 • Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem warunków zawartych w ogłoszeniu). Informacja o wyniku naboru zamieszczona zostanie w siedzibie urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne budowlane

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
doświadczenia zawodowego w pracy na budowie jako kierownik budowy, kierownik robót lub inspektor nadzoru budowlanego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • przynależność do izby inżynierów budownictwa – samorządu zawodowego tytułem sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (zgodnie z prawem budowlanym ), posiadanie uprawnień w branży budowlanej do nadzorowania i kierowania robotami,
 • dobra znajomość prawa budowlanego, prawa energetycznego, prawa wodnego, prawa administracyjnego, prawa ochrony środowiska, prawa o ochronie zabytków,
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi programów komputerowych wykorzystywanych na stanowisku pracy (programy kosztorysowe),
 • Znajomość prawa o zamówieniach publicznych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu potwierdzającego wymagane uprawnienia zawodowe
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych klauzula "poufne " lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych z dn. 05.08.2010 r.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych
 • Informacja RODO – wzór oświadczenia znajduje się na stronie BIP Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w zakładce „wzory oświadczeń”
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-10-30
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Nadwiślański Oddział Straży Granicznej  
  ul. Komitetu Obrony Robotników 23
  02-148 Warszawa  
  z dopiskiem „starszy inspektor NWOSG/WBIGN/SBIR/7“

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  26/10/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry