Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 23/11/2020.

Opis stanowiska pracy


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor w Departamencie Technologii Budowy Dróg, w Wydziale Technologii, Zespół ds. Materiałów budowlanych


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Uczestnictwo w sprawach związanych z oceną materiałów drogowych, w szczególności poprzez udział w pracach związanych z aktualizacją istniejących i opracowaniem nowych wzorcowych WWiORB, opiniowaniem dokumentacji, wytycznych, specyfikacji i innych dokumentów (w tym wzorcowych dokumentów funkcjonujących w GDDKiA) oraz normalizacją wymagań technicznych stosowanych przy budowie dróg,
 • Uczestnictwo w ocenie stosowanych przez Oddziały funkcjonujących oraz innowacyjnych rozwiązań technologicznych poprzez kontrolę stosowania wzorcowych WWiORB i zasad dokonywania zmian we wzorcowych WWiORB oraz prowadzenie prac związanych z oceną przydatności nowych materiałów, wyrobów budowlanych i metod prowadzenia robót, a także gromadzenie danych dotyczących zasobów i dostępności produkowanych materiałów pod kątem synchronizacji ze stosowanymi technologiami i praktykami wykonawców robót drogowych,
 • Uczestnictwo w tworzeniu i opiniowaniu wytycznych oraz instrukcji, udział w opiniowaniu przepisów techniczno-budowlanych, norm PN-EN i innych dokumentów (w tym wzorcowych dokumentów funkcjonujących w GDDKiA) dotyczących rozwiązań materiałowych oraz materiałów budowlanych,
 • Uczestnictwo w kreowaniu polityki dotyczącej stosowania rozwiązań materiałowych oraz materiałów budowlanych w celu zapewnienia właściwej jakości i trwałości konstrukcji nawierzchni ze szczególnym uwzględnieniem etapu wyboru i projektowania dróg klasy A i S,
 • Współpraca z Oddziałami oraz Laboratoriami Drogowymi GDDKiA, w zakresie rozwiązań materiałowych oraz materiałów budowlanych.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-      krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-      budynek wyposażony w windy,


-      praca przy użyciu urządzeń: komputera, drukarki, faksu, kserokopiarki, niszczarki


-      oświetlenie naturalne i sztuczne,


-      większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej,


-      praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.


 Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów prawnych związanych z procesem przygotowania i realizacji inwestycji drogowych oraz zarządzaniem drogami publicznymi,
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet Office)
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe; rzetelność; organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów; współpraca; komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • ukończone studia podyplomowe z zakresu technologii budowy dróg lub inżynierii materiałowej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (B1)


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia świadectwa ukończenia studiów podyplomowych

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-10-27
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  Ul. Wronia 53
  00-874 Warszawa ( z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym DTB 8)

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  23/10/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry