Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 25/01/2021.

Opis stanowiska pracy


Komenda Powiatowa Policji w Kozienicach

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor do spraw Finansów i Zaopatrzenia Zespół Finansów i Zaopatrzenia Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach

Kozienice
ul. Radomska 1
26-900 Kozienice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Rozliczanie karty pracy sprzętu transportowego, opracowywanie sprawozdań miesięcznych oraz kwartalnych, ewidencjonowanie paliw, płynów eksploatacyjnych, części zamiennych, koordynacja pracy sprzętu transportowego, kierowanie pojazdów na badania, naprawy, przeglądy w celu właściwego funkcjonowania taboru samochodowego.
 • Ewidencjonowanie wypadków i kolizji z udziałem pojazdów służbowych, informowanie na bieżąco meldunkiem Wydz. Transportu KWP o zdarzeniach z udziałem pojazdów służbowych, przygotowywanie i kompletowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzania postępowań szkodowych, w celu wyjaśnienia okoliczności i właściwego przeprowadzenia postępowania.
 • Samodzielne sporządzanie na podstawie zebranych materiałów źródłowych decyzji pierwszoinstancyjnych z zakresu gospodarki mieszkaniowej takich jak: pomoc finansowa na uzyskanie lokalu, brak mieszkań, remont i malowanie, w celu zapewnienia należnych świadczeń policjantom zagwarantowanych w Ustawie o Policji.
 • Sporządzanie list należności finansowych na podstawie wydanych decyzji, rejestrowanie tych list i przekazywanie do Wydz. Finansów celem wypłaty należnych świadczeń mieszkaniowych.
 • Zabezpieczanie i doposażenie na bieżąco według potrzeb oraz tabel należności w niezbędny sprzęt biurowy, kwaterunkowy, p.poż, warsztatowy, samochodowy, gospodarczy, kulturalno-oświatowy, środki czystości. Prowadzenie ewidencji tego sprzętu, nadzór nad właściwym jego oznaczeniem, brakowanie w celu prawidłowego funkcjonowania jednostki i zgodności ze stanami ewidencji głównej w KWP z/s w Radomiu.
 • Ewidencjonowanie, sprawdzanie oraz potwierdzanie wszystkich faktur dot. zakupów i usług od kontrahentów i usługodawców w celu zapewnienia poprawności pod względem rachunkowym i formalnym w celu przekazania do realizacji komórce finansowej.
 • Nadzorowanie i koordynowanie zadaniami, związanymi z zarządzaniem obiektami KPP i KP , które dotyczą remontów i modernizacji oraz pilnowanie terminowości niezbędnych badań okresowych i technicznych w obiektach policji w celu prawidłowego funkcjonowania oraz realizacji zadań wynikających z przepisów Prawa Budowlanego.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- praca biurowa przy monitorze ekranowym
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- oświetlenie naturalne i sztuczne,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,
- wymuszona pozycja ciała.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- Postępowanie kwalifikacyjne na ww. stanowisko prowadzone jest zgodnie z Procedurą naboru na wolne stanowiska w korpusie służby cywilnej w Komendzie Powiatowej Policji w Kozienicach
- Na stronie http://bip.kozienice.kpp.policja.gov.pl/ znajdują się wzory wymaganych oświadczeń.
- Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie, opatrzone aktualną datą.
- Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
- Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
- Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Doskładania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego
w administracji

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość Ustawy o Policji
 • Komunikatywność
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera - pakiet Office i Internet
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa i stosowania ich w praktyce.
 • Umiejętność negocjowania i rozwiązywania problemów w sytuacjach nieprzewidywalnych i stresowych.
 • Wysoka kultura osobista.
 • Umiejętność redagowania pism urzędowych.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie zakresów czynności w przypadku gdy z przedłożonych dokumentów (np. świadectw pracy) nie wynika rodzaj posiadanego doświadczenia zawodowego.
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy w Policji (do pobrania ze strony BIP Kozienickiej Policji ).

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-06-20
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Kozienicach
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Radomska 1
  26-900 Kozienice

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  16/06/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry