Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 25/02/2021.

starszy inspektor wojewódzki

Ostrołęka, mazowieckie

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Opis stanowiska pracy


Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor wojewódzki do spraw nadzoru geodezyjnego i kontroli w Wydziale Geodezji


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • koordynuje kontrole prowadzone przez pracowników w organach administracji geodezyjnej i kartograficznej, kontrole działalności przedsiębiorców oraz jednostek organizacyjnych w zakresie wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych (2-4 pracowników)
 • prowadzi postępowania administracyjne z zakresu: ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów, scalań i wymiany gruntów oraz prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 • rozpatruje skargi na działanie organów administracji geodezyjnej i kartograficznej
 • rozpatruje interwencje na działanie przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych oraz osób legitymujących się uprawnieniami zawodowymi w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących geodezji i kartografii
 • przygotowuje dokumentację do opracowania wniosku do rzecznika dyscyplinarnego o wszczęcie postępowań wyjaśniających w stosunku do osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii naruszających przepisy
 • opiniuje projekty modernizacji ewidencji gruntów i budynków przedkładanych przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej


Warunki pracy

praca biurowa; praca w siedzibie urzędu; praca poza siedzibą urzędu (rozprawy administracyjne); wyjazdy służbowe; praca wymagająca dyspozycyjności; praca związana z obsługą klienta; zagrożenie korupcją; praca na I lub VIII piętrze (w zależności od wybranej delegatury); praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie; bariery architektoniczne: zainstalowana winda, możliwość poruszania się po budynku, drzwi odpowiedniej szerokości; pomieszczenie higieniczno – sanitarne nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami; brak oznaczeń dla osób niewidomych; brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchymInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Wzór oświadczeń dostępny na stronie www.bip.mazowieckie.pl w zakładce Praca i kariera. Informacje dotyczące
  rekrutacji w MUW znajdują się na stronie internetowej urzędu pod adresem www.gov.pl/web/uw-mazowiecki w zakładce
  „Praca” oraz na stronie BIP urzędu pod adresem www.bip.mazowieckie.pl w zakładce Praca i kariera.

 • Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku geodezja, prawo lub administracja

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w obszarze geodezji i kartografii

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość ustaw: Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z aktami wykonawczymi, o kontroli w administracji rządowej, Kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Znajomość zarządzenia w sprawie zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Umiejętności: obsługi komputera (pakiet MS Office), współpracy w zespole, skutecznej komunikacji, analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • posiadanie uprawnień zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • kopia dokumentu poświadczającego posiadanie uprawnień zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-02-05
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:

  - pocztą, kurierem bądź osobiście
  Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  Biuro Kadr i Organizacji, Punkt Obsługi Klienta
  pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, wejście F (od al. Solidarności)
  z dopiskiem „Oferta pracy WG-II/9"
  lub
  - elektronicznie poprzez skrytkę podawczą na ePUAP
  Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
  /t6j4ljd68r/skrytka
  UWAGA!
  Dokumenty przesyłane elektronicznie muszą być podpisane profilem zaufanym ePUAP

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  01/02/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry