Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 19/07/2018.

Opis stanowiska pracy


Zakład Emerytalno-Rentowy MSW w Warszawie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy asystent

ul. Pawińskiego 17/21, Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • analizowanie i ocenianie dokumentów w celu ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego
 • ustalanie wysokości świadczeń emerytalno-rentowych w celu dokonywania ich wypłaty przez Wydział Wypłat
 • przygotowanie projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń i korespondencji wydawanych w imieniu organu emerytalnego w celu realizacji wniosków świadczeniobiorców
 • wprowadzanie, przetwarzanie i aktualizowanie danych w systemie informatycznym w celu ustalenia wysokości świadczenia
 • udzielanie informacji i wyjaśnień świadczeniobiorcom
 • zakładanie teczek akt emerytalno-rentowych, aktualizacja ich zawartości poprzez uzupełnianie o wpływającą korespondencję, dokonywanie opisu zawartości teczek


Warunki pracy

1) praca biurowa,
2) wymuszona pozycja ciała związana z wykonywaniem większości zadań w pozycji siedzącej,
3) praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
4) użytkowane sprzęty: komputer, drukarka, niszczarka,
5) oświetlenie naturalne i sztuczne,
6) stres związany z obsługą świadczeniobiorców.

Wejście do budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich. W budynku znajdują się dwie windy. Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Na kopercie oraz w liście motywacyjnym należy zamieścić nr ogłoszenia z BIP KPRM.

Wymagane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie BIP ZER w zakładce Praca w ZER MSWiA > Dokumenty do pobrania
(http://bip.zer.msw.gov.pl/bze/praca-w-zer-msw/dokumenty-do-pobrania/5123,Oswiadczenie-kandydata.html).

Wymagane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane.
Dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni.
Spełnienie wymagania w zakresie długości doświadczenia zawodowego należy udokumentować kopiami dokumentów jednoznacznie potwierdzającymi zamknięty okres wykonywanej pracy np. kopia świadectwa pracy, zaświadczenie potwierdzające świadczenie pracy w ramach umów cywilnoprawnych (dokument umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawnej nie jest dokumentem potwierdzającym okresy doświadczenia zawodowego).
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE”.
W związku z tym informujemy, że aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Odrzucone dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjne zniszczone.

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu weryfikacji zostaną powiadomieni e-mailem.

Zachęcamy osoby z niepełnosprawnością do przesyłania swoich dokumentów aplikacyjnych (z uwzględnieniem informacji umieszczonych w części "WARUNKI PRACY"). Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Techniki i metody naboru:
- weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
- test wiedzy,
- rozmowa kwalifikacyjna.

Wynagrodzenie: ok. 2024 zł brutto + ew. wysługa lat.

Więcej informacji: rekrutacja@zer.mswia.gov.pl


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

1 rok doświadczenia zawodowego
w zakresie ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego lub doświadczenie związane z pracą w administracji

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Bardzo dobra znajomość przepisów ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym Policji (...) oraz ich rodzin
 • Bardzo dobra znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • Bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Umiejętność organizacji własnej pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z systemu informatycznego "Emeryt"
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Umiejętność analitycznego myślenia


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2017-09-25
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  17/09/2017
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry