Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 15/08/2020.

Opis stanowiska pracy


Archiwum Państwowe w Warszawie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy archiwista do spraw nadzoru nad narastającym zasobem archiwalnym Oddziale Nadzoru Archiwalnego

Archiwum Państwowe w Warszawie
ul. Krzywe Koło 7
00-270 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawuje nadzór nad narastającym zasobem archiwalnym, poprzez przeprowadzanie działań kontrolnych w podmiotach zewnętrznych
 • dokonuje wartościowania dokumentacji, poprzez przeprowadzanie ekspertyz archiwalnych, realizację wniosków na brakowanie, wydawanie opinii dla niepaństwowych jednostek organizacyjnych oraz udzielanie konsultacji podmiotom zewnętrznym
 • opiniuje projekty przepisów kancelaryjnych i archiwalnych podmiotów zewnętrznych oraz udziela konsultacji w tym zakresie
 • opiniuje spisy zdawczo-odbiorcze materiałów archiwalnych przekazywanych do archiwum państwowego oraz sprawdza prawidłowość stanu przygotowania tych materiałów
 • Udziela konsultacji podmiotom zewnętrznym w zakresie stosowania przepisów kancelaryjnych i archiwalnych
 • przeprowadza szkolenia, warsztaty w podmiotach zewnętrznych
 • wprowadza dane do systemu informatycznego NIKA


Warunki pracy

Praca biurowa wymagająca odporności na stres związany z reprezentowaniem jednostki na zewnątrz, delegacje służbowe w ramach kontroli państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych (komunikacja publiczna). Kontakt z kurzem mogący powodować alergie.
Wysiłek fizyczny przy przeprowadzaniu ekspertyz oraz kontroli.
Budynek zabytkowy, nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w budynku brak wind i podjazdów dla wózków inwalidzkich. Stanowisko pracy usytuowane na II piętrze budynku.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Proponowane wynagrodzenie 3 300 brutto + dodatek stażowy.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie postępowania kwalifikacyjnego nie będą rozpatrywane (liczy się data złożenia oferty w siedzibie Archiwum lub data stempla pocztowego).
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
Dokumentów nie odsyłamy.
Oferty nie zawierające jednoznacznego wskazania stanowiska, o które kandydat się ubiega, nie będą rozpatrywane.
Oferty niespełniające wymogów formalnych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 635 92 42 wew. 107
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w archiwum państwowym w komórce realizującej zadania związane z nadzorem archiwalnych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i przepisów wykonawczych do ustawy
 • dokładność, sumienność
 • umiejętność analizowania i wnioskowania
 • komunikatywność
 • umiejętność organizacji pracy własnej na stanowisku
 • umiejętność pracy w grupie na rzecz osiągania wspólnych celów
 • odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • umiejętność reprezentowania jednostki na zewnątrz
 • umiejętność zespołowego wykonywania zadań i wspólnego rozwiązywania problemów
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-13
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  12/12/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry