Opis stanowiska pracy


Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista w Wydziale Nakładów Inwestycyjnych i Środków Trwałych w Departamencie Rachunków Narodowych

00-925 Warszawa al. Niepodległości 208

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opracowuje i analizuje dane dotyczące wartości brutto środków trwałych w cenach porównywalnych (stałych), w celu obserwacji zmian wolumenu, prezentowanych w rocznikach i publikacjach GUS oraz współpracuje przy opracowywaniu zestawów danych z zakresu inwestycji i środków trwałych, w szczególności w celu prezentowania w rocznikach statystycznych, publikacjach oraz kwestionariuszach organizacji międzynarodowych, w tym Eurostatu.
 • Współpracuje przy opracowaniu i analizie danych o stanie i ruchu środków trwałych w gospodarce narodowej w bieżących cenach ewidencyjnych (wtórne wykorzystanie danych ze sprawozdań GUS oraz szacunków własnych) w układzie: sekcji i działów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) oraz rodzajów aktywów, sektorów i form własności – sekcje i działy PKD, sektorów i podsektorów instytucjonalnych, regionalnym – sekcje PKD, w celu zapewnienia pełnych i spójnych danych dla roczników i publikacji GUS, w tym publikacji zbiorczych GUS (Biuletyn Statystyczny, publikacja internetowa Polska – wskaźniki makroekonomiczne), zasilania banków i baz danych statystycznych z tego zakresu oraz dla potrzeb niefinansowych rachunków narodowych i regionalnych.
 • Współpracuje przy opracowywaniu metodologii oraz szacowaniu danych dotyczących wartości środków trwałych nieobejmowanych wartościową ewidencją księgową (tj. dróg publicznych, urządzeń melioracji wodnych) oraz danych nie obejmowanych sprawozdawczością, w tym w zakresie wartości budynków mieszkalnych stanowiących indywidualną własność prywatną oraz obiektów budowlanych, maszyn, urządzeń technicznych i narzędzi w indywidualnym rolnictwie w celu zapewnienia pełnych danych o środkach trwałych w gospodarce narodowej dla potrzeb rachunków narodowych, roczników i publikacji oraz kwestionariuszy organizacji międzynarodowych, w tym Eurostatu.
 • Współpracuje przy opracowaniu danych o nakładach inwestycyjnych i środkach trwałych w układach regionalnych w szczególności dla potrzeb Banku Danych Lokalnych w celu zapewnienia danych odbiorcom krajowym.
 • Współpracuje przy przygotowaniu zestawów tablic z zakresu środków trwałych i nakładów inwestycyjnych dla potrzeb roczników statystycznych i publikacji zbiorczych GUS w celu zapewnienia danych odbiorcom krajowym.
 • Współpracuje przy opracowywaniu publikacji Inwestycje i środki trwałe w gospodarce narodowej w celu zapewnienia danych odbiorcom krajowym.
 • Opracowuje roczne indeksy cen nakładów inwestycyjnych w gospodarce narodowej w celu przeliczenia nakładów i środków trwałych na ceny stałe.
 • Współpracuje przy opracowywaniu oraz aktualizacji systemu informatycznego do automatycznego przetwarzania danych w zakresie rachunków narodowych oraz ich transmisji do Eurostatu w celu zapewnienia terminowej wysyłki danych drogą elektroniczną.


Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Praca przy komputerze.

 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.

 • Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/glowny-urzad-statystyczny/

 • W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1695).

 • Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres rekrutacja@stat.gov.pl podając w temacie: Zapytanie dotyczące numeru oferty 34/RN/2024. Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 734 117 277.


Wynagrodzenie brutto: 5 782 zł + dodatek stażowy.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub pokrewne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym – A2
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera z zakresu MS Office
 • Znajomość podstawowych zasad rachunkowości, w szczególności w zakresie środków trwałych, nakładów inwestycyjnych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Umiejętność identyfikacji i pozyskiwania nowych źródeł danych
 • Myślenie analityczne
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Współpraca
 • Komunikacja (pisemna i werbalna)
 • Otwartość na zmiany i radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Dzielenie się wiedzą
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Wiedza w zakresie prowadzenia badań statystycznych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia wyższego ekonomicznego lub pokrewnego
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym – A2 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym – A2
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (zgodne ze wzorem załączonym przez GUS)
 • Dla osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.: oświadczenie o braku pracy, pełnieniu służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342, z późn. zm.)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2024-04-22
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Dokumenty można składać w formie elektronicznej lub papierowej:

  - w formie elektronicznej:
  na adres rekrutacja@stat.gov.pl
  lub za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP),

  - w formie papierowej:
  w kancelarii Urzędu (pn.-pt. w godz. 7:00-16:15)
  lub wysyłając na adres:
  Główny Urząd Statystyczny
  Biuro Organizacji i Kadr
  al. Niepodległości 208
  00-925 Warszawa

  z dopiskiem : oferta nr 34/RN/2024

  Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 734 117 277
  lub mailowego na adres: rekrutacja@stat.gov.pl

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  08/04/2024
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi