Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw obsługi sekretarsko-biurowej Dyrektora Generalnego MSWiA w Wydziale Organizacyjnym w Biurze Kadr, Szkolenia i Organizacji

02-591 Warszawa ul. Stefana Batorego 5

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi sekretariat Dyrektora Generalnego MSWiA, w tym sprawy związane z planowaniem, opracowaniem i aktualizacją harmonogramu spotkań, narad oraz wyjazdów służbowych Dyrektora Generalnego MSWiA.
 • Prowadzi obsługę korespondencji kierowanej do Dyrektora Generalnego, w tym obsługę elektronicznego dziennika korespondencyjnego w systemie eDok na poziomie sekretariatu.
 • Prowadzi ewidencję korespondencji przychodzącej i wychodzącej, oraz przekazuje ją do właściwych komórek organizacyjnych.
 • Przygotowuje dokumenty na polecenie Dyrektora Generalnego.
 • Prowadzi sprawy związane z zabezpieczeniem potrzeb sekretariatu w zakresie sprzętu i materiałów biurowych.


Warunki pracy

Budynek przy ul. Stefana Batorego 5:


Wejście do budynku od strony ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie (Biuro Przepustek) wyposażone w windę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych.


Wejście do budynku przy ul. Stefana Batorego 5 wyposażone w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość ciągów komunikacyjnych i drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku znajdują się windy ułatwiające poruszanie się.


Na parterze i piętrach: I, II, III i IV  (z pięciu pięter budynku) znajdują się łazienki dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.


Warunki dotyczące charakteru pracy: • praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • UWAGA! Wzory oświadczeń dostępne są pod adresem https://www.gov.pl/web/mswia/pracuj-z-nami

 • Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „TWOJA APLIKACJA MUSI ZAWIERAĆ (DOKUMENTY NIEZBĘDNE)”.

 • Kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i zostały złożone w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze. Oferty niekompletne mogą zostać odrzucone.

 • Aplikacje składane w wersji papierowej muszą zawierać własnoręcznie podpisane oświadczenia opatrzone datą.

 • Kandydaci mogą być poproszeni o udostępnienie do wglądu oryginałów dokumentów, na podstawie których potwierdzane jest spełnianie przez nich warunków określonych w ogłoszeniu.

 • Przekazanie dokumentów wymienionych w części „DOŁĄCZ, JEŚLI POSIADASZ (DOKUMENTY DODATKOWE)” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów.

 • Prosimy o zapoznanie się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych zamieszczoną na stronie: https://www.gov.pl/web/mswia/pracuj-z-nami

 • Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Możliwa jest rekrutacja zdalna.

 • Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: https://nabory.kprm.gov.pl/wyniki-naborow, https://www.gov.pl/web/mswia/wyniki-naborow-na-wolne-stanowiska-pracy-w-korpusie oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Co najmniej rok doświadczenia zawodowego w wykonywaniu zadań sekretarsko-asystenckich.
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej oraz resortu spraw wewnętrznych i administracji.
 • Podstawowa znajomość ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz ustawy o służbie cywilnej i ustawy o Radzie Ministrów.
 • Znajomość pakietu Ms Office, obsługa sprzętu biurowego.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów, umiejętność współpracy, skutecznego komunikowania się, rzetelność, gotowość do doskonalenia zawodowego.
 • Orientacja na klienta, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych.
 • Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych lub posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne".
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie zawodowe w wykonywaniu zadań sekretarsko-asystenckich w jednostkach sektora finansów publicznych.
 • Ukończony kurs/szkolenie dotyczące obsługi sekretariatu.
 • Znajomość systemu obiegu korespondencji eDOK.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • List motywacyjny oraz Curriculum Vitae (CV) – zawierające dane kontaktowe i informacje wynikające z wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze.
 • Oświadczenie o posiadaniu wykształcenia wyższego – zgodnie z wymaganiami niezbędnymi (zawierające informacje z dyplomu ukończenia studiów/ świadectwa ukończenia szkoły tj. nr dokumentu, rodzaj wykształcenia, uczelnia/szkoła, która wydała dyplom/świadectwo, wydział, kierunek, specjalizacja).
 • Kopie dokumentów potwierdzających co najmniej rok doświadczenia zawodowego w wykonywaniu zadań sekretarsko-asystenckich tj. świadectwa pracy lub zaświadczenia lub referencje lub zakresy obowiązków lub opisy stanowisk pracy lub inne dokumenty; należy dołączyć dokumenty potwierdzające rodzaj i długość wymaganego doświadczenia.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych dot. dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub oświadczenie o posiadaniu poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne” (zawierające informacje o organie, który wydał dokument, datę wydania i nr dokumentu, rodzaj klauzuli, okres ważności).
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających co najmniej rok doświadczenia zawodowego w wykonywaniu zadań sekretarsko-asystenckich w jednostkach sektora finansów publicznych tj. świadectwa pracy lub zaświadczenia lub referencje lub zakresy obowiązków lub opisy stanowisk pracy lub inne dokumenty; należy dołączyć dokumenty potwierdzające rodzaj i długość wymaganego doświadczenia.
 • Kopie dokumentów potwierdzających ukończony kurs/szkolenie dotyczące obsługi sekretariatu.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2024-02-26
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
  Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji – ZN
  ul. Stefana Batorego 5,
  02-591 Warszawa
  Z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: BKSiO-WO– specjalista

  Dokumenty można składać również osobiście w Biurze Przepustek przy ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie w godz. 8.00-16.00

  Aplikacje można składać także przez ePUAP: /MSWIA/domyslna oraz /MSWIA/SkrytkaESP

  Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  13/02/2024
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi