Opis stanowiska pracy


Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw monitoringu przyrody w Departamencie Monitoringu Środowiska

02-362 Warszawa ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 3

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonuje pod nadzorem przełożonego prace związane z organizacją i nadzorem nad badaniami i ocenami stanu środowiska przyrodniczego, ze szczególnym uwzględnieniem monitoringu ptaków (awifauna lęgowa i nielęgowa Polski) oraz wybranych grup gatunków zwierząt, realizowanymi przez jednostki naukowo-badawcze, uczelnie, organizacje pozarządowe i innych wykonawców
 • Bierze udział w pracach nad wdrażaniem baz danych w zakresie monitoringu ptaków oraz gatunków i siedlisk przyrodniczych w ramach systemu EkoInfonet oraz rozwojem systemu w powiązaniu z systemem informacji przestrzennej
 • Inicjuje procesy pozyskiwania środków na realizację zadania, o którym mowa w pkt 1 oraz współpracuje przy opracowywaniu wniosków o ich sfinansowanie i rozliczanie merytoryczne umów zawieranych z jednostkami finansującymi
 • Zapewnia niezbędne informacje merytoryczne na etapie przygotowania oraz udziału w realizacji postępowań w sprawie zamówień publicznych związanych z realizacją zadania, którym mowa w pkt 1 jako członek komisji przetargowej odpowiedzialny za weryfikację spełnienia wymogów merytorycznych, jak również sprawuje nadzór nad realizacją i rozliczaniem w zakresie poprawności pod względem merytorycznym realizacji umów zawieranych z wykonawcami
 • Analizuje przepisy UE i inne zobowiązania międzynarodowe z zakresu ochrony przyrody i opiniuje z uwzględnieniem tych przepisów projekty aktów prawnych oraz oceny skutków regulacji dotyczące monitoringu gatunków zwierząt, w tym w szczególności ptaków w ramach krajowego procesu legislacyjnego. Opracowuje projekty stanowisk negocjacyjnych w przedmiotowym zakresie oraz opiniuje projekty aktów prawnych i innych dokmunetów
 • Opracowuje odpowiednie części programu Państwowego Monitoringu Środowiska w oparciu o analizy potrzeb wynikających z przepisów prawodawstwa polskiego, przepisów UE i innych zobowiązań międzynarodowych, w tym konwencji o ochronie różnorodności biologicznej, konwencji o ochronie Morza Bałtyckiego
 • Bierze udział w organizowaniu szkoleń, narad i konferencji w zakresie kompetencji merytorycznych oraz uczestniczy i reprezentuje GIOŚ w pracach grup roboczych krajowych i międzynarodowych, w tym w ramach EIONET, związanych z kompetencjami merytorycznymi oraz prowadzi sprawy związane ze współpracą z Komisją Europejską, Europejską Agencją Środowiska w zakresie dotyczącym monitoringu gatunków zwierząt, w tym w szczególności ptaków
 • Uczestniczy, pod nadzorem przełożonego, w opracowywaniu cyklicznych raportów, sprawozdań, artykułów, komunikatów, publikacji i bieżących informacji tematycznych dotyczących stanu środowiska przyrodniczego, a także sprawozdań krajowych i międzynarodowych w zakresie merytorycznym stanowiska dla potrzeb administracji rządowej, lokalnej oraz społeczeństwa, wraz z aktualizacją informacji dla serwisu internetowego GIOŚ


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


- zagrożenie korupcją


- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


- stres i praca pod presją czasu


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz windę (brak przystosowanej toalety dla osób niepełnosprawnych).Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

INNE INFORMACJE:


Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Dokumenty można składać:


- w formie papierowej na adres urzędu lub osobiście w kancelarii GIOŚ


- w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e PUAP) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacje@gios.gov.pl. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń


Kandydatki/kandydaci, którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu rozmów kwalifikacyjnych.


 Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub e-mailem.


Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.


Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.


UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.


Aplikując oświadczasz, że znana ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.


 


 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe z dziedziny nauk rolniczych (dyscyplina nauki leśne, weterynaria, zootechnika) oraz nauk przyrodniczych (dyscyplina nauki biologiczne, nauki o Ziemi i środowisku) lub ewentualnie ostatni rok studiów magisterskich na kierunku z ww. dziedzin

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w obszarze ochrony środowiska

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość: ustawy o IOŚ, ramowej dyrektywy w sprawie strategii morskiej 2008/56/WE, ustawy o ochronie przyrody, dyrektywy ptasiej, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Znajomość: biologii ptaków występujących na terenie Polski, wiedza na temat Monitoringu Przyrody, w tym w szczególności Monitoringu Ptaków Polski prowadzonego przez GIOŚ
 • Biegła znajomość obsługi komputera: środowisko Windows, pakiet MS Office
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość obsługi programów komputerowych: ArcGIS lub QGIS
 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odporność na stres


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-12-11
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
  ul. Bitwy Warszawskiej 1920, 3
  02-362 Warszawa
  z dopiskiem: „274/DMŚ/WMP/2023”
  lub na adres mailowy rekrutacje@gios.gov.pl
  z dopiskiem: „274/DMŚ/WMP/2023”

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  01/12/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi