Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Finansów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw wymiany informacji podatkowych w Wydziale Międzynarodowej Współpracy i Wymiany Informacji Podatkowych, Departament Współpracy Międzynarodowej Krajowej Administracji Skarbowej (jednostka organizacyjna Krajowej Administracji Skarbowej)

00-916 Warszawa ul. Świętokrzyska 12

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Bierze udział w pracach koordynacyjnych związanych z planowaniem wdrożeń i funkcjonowaniem systemów informatycznych wspierających wymianę informacji podatkowych.
 • Bierze udział w pracach związanych z koordynowaniem wymiany informacji podatkowych wykonywanej przez Izbę Administracji Skarbowej w Poznaniu, Wydział Biuro Wymiany Informacji Podatkowych w Koninie, izby administracji skarbowej, urzędy skarbowe oraz urzędy celnoskarbowe.
 • Bierze udział w pracach legislacyjnych, w tym na forum Unii Europejskiej (UE), w zakresie dotyczącym regulacji związanych z wymianą informacji podatkowych, a także uczestniczy w negocjacjach i procedowaniu zawierania dwustronnych umów w zakresie współpracy administracyjnej i wymiany informacji podatkowych z państwami UE oraz państwami trzecimi.
 • Bierze udział w pracach komitetów, podkomitetów oraz grup roboczych administracji UE i innych organizacji międzynarodowych (Rada UE, Komisja Europejska, OECD).
 • Realizuje szkolenia dla pracowników administracji skarbowej w zakresie współpracy administracyjnej i wymiany informacji podatkowych, a także uczestniczy w przygotowaniu spotkań organizowanych przez polską administrację dla zagranicznych delegacji.
 • Uczestniczy w przygotowaniu sprawozdań na temat funkcjonowania współpracy administracyjnej i wymiany informacji podatkowych oraz jej wyników.
 • Bierze udział w opracowaniu wymagań biznesowych dla projektów informatycznych wspierających wymianę informacji podatkowych.
 • Prowadzi sprawy z zakresu międzynarodowej współpracy Krajowej Administracji Skarbowej w ramach UE oraz z państwami trzecimi, organizacjami międzynarodowymi i na poziomie współpracy dwustronnej.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrzInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).


Przed wyłonieniem do zatrudnienia wskazani w protokole z naboru kandydaci poproszeni zostaną o przesłanie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań niezbędnych oraz dodatkowych określonych w ogłoszeniu.


Aplikując w formie papierowej lub poprzez ePUAP, CV oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem. Oświadczenia muszą zawierać również datę ich sporządzenia. 


W przypadku aplikacji składanych elektronicznie, w formularzu aplikacyjnym należy jedynie zaznaczyć odpowiednie oświadczenia - nie jest wymagane dołączanie oświadczeń w formie  kanów/zdjęć (wyjątek: do jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej, należy dołączyć dodatkowo  ymagane oświadczenie w formie skanu/zdjęcia).


Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub  zalecamy.


Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. 


Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do  urzędu). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.


Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem:  https://www.gov.pl/web/finanse/wzory-oswiadczen 


Ministerstwo zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z  kandydatami, których oferty spełniają wymagania formalne.


Pracę możesz rozpocząć od: 1 lub 15 dnia miesiąca.


Kandydat, który zostanie wskazany do zatrudnienia, a który urodził się przed 1 sierpnia 1972 r. przed zatrudnieniem zostanie  poproszony o złożenie oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (według wzoru określonego  w nw. ustawie), zgodnie z art. 7 ustawy z 18 października 2006 roku o ujawnieniu informacji o dokumentach organów  bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych  dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342, 497 i 1195).Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w obszarze współpracy międzynarodowej lub administracji skarbowej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym płynne komunikowanie się z przedstawicielami Unii Europejskiej i tworzenie tekstów w obszarze właściwości wydziału
 • Znajomość przepisów krajowych regulujących wymianę informacji podatkowych z innymi państwami
 • Znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (D. U. z 2023 r. poz. 342, 497 i 1195), ani niebycie ich współpracownikiem – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Wiedza z zakresu funkcjonowania UE.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV w języku polskim (Kandydat, który na podstawie analizy CV i złożonych oświadczeń będzie spełniał wszystkie wymagania formalne zostanie zaproszony do kolejnego etapu naboru)
 • Oświadczenie o niepełnieniu służby zawodowej ani niepracowaniu w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342, 497 i 1195), ani niebycie ich współpracownikiem – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Oświadczenie dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. (Dz. U. poz. 423) – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-12-08
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Finansów
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa
  z dopiskiem: Oferta pracy – 2023/264/DWK1

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  24/11/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi