Opis stanowiska pracy


Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw członek ekipy dozymetrycznej Prezesa PAA w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych

00-400 Warszawa Ul. Nowy Świat 6/12

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • uczestniczy w wyjazdach na miejsce zdarzenia radiacyjnego celem wykonania pomiarów radiometrycznych oraz identyfikacji materiałów promieniotwórczych będących przedmiotem zdarzenia, a także wspiera służby prowadzące działania na miejscu zdarzenia radiacyjnego
 • uczestniczy w przygotowywaniu planów i procedur związanych z funkcjonowaniem ekipy dozymetrycznej Prezesa PAA
 • uczestniczy i przygotowuje ćwiczenia z zakresu postępowania na miejscu zdarzenia radiacyjnego, w tym prowadzi pomiary radiometryczne
 • uczestniczy w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie realizacji usług i dostawy sprzętu związanego z funkcjonowaniem ekipy dozymetrycznej Prezesa PAA
 • opiniuje oraz przygotowuje projekty aktów prawnych, a także wymagań i standardów międzynarodowych w zakresie reagowania na zdarzenia radiacyjne, w tym w szczególności dotyczących realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej
 • opiniuje raporty z realizacji zadań istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, w tym w szczególności w zakresie realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej
 • współpracuje z jednostkami organizacyjnymi oraz służbami krajowymi i zagranicznymi, w celu realizacji porozumień i zobowiązań PAA w zakresie postępowania na miejscu zdarzenia radiacyjnego
 • udziela informacje podmiotom prywatnym i organom państwowym w zakresie prowadzenia działań na miejscu zdarzenia radiacyjnego


Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, oświetlenie naturalne i sztuczne.


Realizacja zadań związana z: • pracą w terenie

 • pracą w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych 

 • nietypowymi godzinami pracy (w tym dyżury)

 • krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi 

 • zagrożeniem korupcją

 • częstą obsługą klientów zewnętrznych

 • częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz


Wejście do budynku „A" i „D" jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.


W budynkach nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • W przypadku aplikowania w formie papierowej oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/paa/kariera-w-paa.

 • Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane, w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona.

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy powinny zawierać informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, opisy stanowisk pracy, zakresy czynności,  zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje.

 • Złożenie oświadczeń w formie elektronicznej obliguje do dostarczenia własnoręcznie podpisanych kopii dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów niezbędnych na kolejny etap naboru.

 • Za datę złożenia dokumentów uznaje się datę wpływu bądź osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

 • Kandydaci / kandydatki zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną o powyższym poinformowani telefonicznie lub e-mailem. Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy.

 • Prosimy o podawanie aktualnego nr telefonu oraz adresu e-mail.


 


 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku fizyka, chemia, ochrona środowiska, profilu technicznym, w obszarze zarządzania kryzysowego lub innych w specjalnościach przydatnych w dozorze jądrowym

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w obszarze związanym z ochroną radiologiczną lub bezpieczeństwem w zakresie usuwania skutków zdarzeń o charakterze CBRNe

pozostałe wymagania niezbędne:

 • szczególne uprawnienia: poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • szczególne uprawnienia: prawo jazdy kat. B
 • znajomość ustawy - Prawo atomowe oraz wydanych do niej aktów wykonawczych
 • znajomość ustawy o zarządzaniu kryzysowym
 • wiedza z zakresu ochrony radiologicznej
 • umiejętność wykonywania pomiarów radiometrycznych oraz znajomość technik pomiarowych promieniowania jonizującego
 • umiejętność stosowania środków ochrony osobistej
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • ukończenie kursu na inspektora ochrony radiologicznej
 • szczególne uprawnienia: prawo jazdy kat. C
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie szczególnych uprawnień: poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie szczególnych uprawnień - oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy – kat B
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia - ukończenie kursu na inspektora ochrony radiologicznej
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie szczególnych uprawnień - oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy – kat C
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-12-22
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Zachęcamy do aplikowania w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
  Dokumenty można także dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie lub wysłać na adres:
  Państwowa Agencja Atomistyki
  ul. Nowy Świat 6/12
  00-400 Warszawa
  z dopiskiem: Kadry "Specjalista CEZAR/WZK (130625)”

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  24/11/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi