Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw kierowania nieletnich do okręgowych ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich w Wydziale Nadzoru nad Zakładami dla Nieletnich, w skład którego wchodzi Zespół Specjalistów do spraw Kierowania do Zakładów Poprawczych i Schronisk dla Nieletnich w Departamencie Spraw Rodzinnych i Nieletnich

00-950 Warszawa Al. Ujazdowskie 11

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • ma następujące zadania:
 • Analizowanie i opiniowanie wniosków o skierowanie lub przeniesienie nieletniego do odpowiedniego rodzaju zakładu dla nieletnich w zakresie zaburzeń psychicznych i zachowania, w tym analizowanie danych dotyczących środowiska rodzinnego, danych rozwojowych nieletniego, wyników badań psychologicznych, psychiatrycznych, lekarskich i terapeutycznych.
 • Realizacja wniosków sądów powszechnych o umieszczeniu nieletniego w schronisku dla nieletnich.
 • Opracowywanie analiz i informacji o działalności zakładów dla nieletnich oraz materiałów w trybie nadzoru z zakresu psychologii i zaburzeń zachowania nieletnich.
 • Współdziałanie z wizytatorami Wydziału w zakresie sprawowania nadzoru nad działalnością zespołów diagnostycznych i korekcyjnych.


Warunki pracy

- praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,


- krajowe wyjazdy służbowe,


- zagrożenie korupcją,


- permanentna obsługa klientów zewnętrznych,


- działanie pod presją czasu,


- budynek dostosowany architektonicznie  do potrzeb osób niepełnosprawnych.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

List motywacyjny i oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.


Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów.


Kandydatki/kandydaci, którzy złożą dokumenty elektronicznie i spełnią wymagania formalne, będą zobligowani do dostarczenia oryginałów oświadczeń i listu motywacyjnego w kolejnym etapie rekrutacji.


Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.


Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.


Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.


Jeśli oferta spełni wymagania formalne, o kolejnym etapie naboru poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie.


Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.


Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 14 dniach od zakończenia naboru.


Zapoznaj się z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości nr 51/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., określającym zasady naboru oraz warunki zakwalifikowania do kolejnych etapów naboru, możesz także skorzystać z formularza aplikacyjnego oraz oświadczeń w zakładce „oferty pracy” na stronie www.gov.pl/web/sprawiedliwosc.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku psychologia

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w pracy na stanowisku psychologa

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy
 • Zorientowanie na osiąganie celów, doskonalenie zawodowe, identyfikacja z misją urzędu, pozytywne podejście do klienta, otwartość na zmiany, asertywność, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, myślenie analityczne,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów jednoznacznie potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, opisy stanowisk, zakresy czynności, zaświadczenia i inne, potwierdzające wymagany w ogłoszeniu okres i obszar doświadczenia zawodowego)
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-04-07
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Sprawiedliwości
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  Al. Ujazdowskie 11
  00-950 Warszawa
  Z podaniem na kopercie numeru ogłoszenia
  Aplikacje można składać także przez ePUAP lub wysłać na adres mailowy: rekrutacja@ms.gov.pl (w tytule maila należy wpisać numer ogłoszenia).

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  18/03/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi