Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista w Wydziale Form Wsparcia Zatrudnienia w Departamencie Rynku Pracy

00-513 Warszawa ul. Nowogrodzka 1/3/5

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Badana zgodność strategii i programów w ramach krajowej polityki rynku pracy, w tym uczestniczy w opracowywaniu rozwiązań systemowych w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (głównie projektów pilotażowych oraz programów specjalnych): • analizowanie wdrażania programów pod kątem realizacji strategii • formułowanie propozycji i zaleceń zmian
 • ­Prowadzi obsługę interpelacji i zapytań poselskich dotyczących m.in. tematyki aktywizacji zawodowej w tym: • gromadzenie materiałów • przygotowywanie odpowiedzi • prowadzenie konsultacji
 • Monitoruje stan prawny i orzecznictwo oraz standardy/ rekomendacje/ wytyczne/ opinie, etc., głównie w zakresie programów i projektów rynku pracy w tym: • analizowanie aktualnego stanu prawnego, orzecznictwa i poglądów doktryny/ standardów/ rekomendacji/ wytycznych/ opinii • analizowanie planowanych zmian prawnych • przekazywanie informacji zainteresowanym
 • Organizuje szkolenia/ seminaria/ konferencje w celu doskonalenia kompetencji kadr publicznych służb zatrudnienia w tym: • opracowywanie/ weryfikowanie/ uzgadnianie programów • analizowanie i identyfikowanie potrzeb szkoleniowych grup docelowych • definiowanie celów, określanie komunikatów oraz docelowych efektów działań
 • Prowadzi obsługę procesu przyznawania patronatów w tym: • weryfikowanie/ opiniowanie wniosków o przyznanie patronatu
 • Wdraża programy w obszarze wsparcia publicznych służb zatrudnienia współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w tym: • opiniowanie/ zatwierdzanie dokumentów wdrożeniowych (np. instrukcji wykonawczych, wytycznych, etc.) • przeprowadzanie konsultacji i uzgodnień • udział w spotkaniach konsultacyjnych/ Komitetów Monitorujących z zakresu realizacji programu
 • Organizuje i zarządza systemem wsparcia dla projektów (np. kluczowych/ indywidualnych/ pozakonkursowych), związanych ze współpracą z samorządami lokalnymi i regionalnymi przy realizacji projektów i inicjatyw w ramach promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia w tym: • bieżąca współpraca z beneficjentami projektów • analizowanie możliwości wsparcia w ramach dostępnych instrumentów pomocowych• identyfikowanie potrzeb beneficjentów na wsparcie zewnętrzne


Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 • Budynek przy ul. Żurawiej 4a jest dostępny i częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wewnątrz zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości. W budynku znajdują się dwie windy ułatwiające poruszanie się, ale nie są w pełni dostosowane dla osób na wózku inwalidzkim (wejścia do windy mają szerokość 77 cm). W budynku znajduje się łazienka dostosowana dla osób niepełnosprawnych.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

 • ­Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/Oswiadczenie-dla-potrzeb-naborow ,

 • ­Oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.

 • Do ofert składanych mailowo należy dołączyć zeskanowane własnoręcznie podpisane oświadczenia.

 • ­Dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni.

 • ­W przypadku ukończenia studiów wyższych lub uzyskania tytułu zawodowego na uczelni zagranicznej, prosimy o dołączenie do aplikacji kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Edukacji i Nauki lub nostryfikacji dyplomu.

 • ­W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

 • ­Spełnienie wymagania w zakresie długości doświadczenia zawodowego należy udokumentować kopiami dokumentów jednoznacznie potwierdzającymi zamknięty okres świadczenia pracy (m. in. kopiami świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zaświadczeń potwierdzających świadczenie pracy w ramach umów cywilnoprawnych lub wolontariatu/staży/praktyk). Umowy o pracę, umowy cywilnoprawne nie są dokumentami potwierdzającymi okresy doświadczenia zawodowego.

 • Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

 • W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.

 • Oferty można składać w godzinach pracy Urzędu (8:15-16:15). 

 • Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się drogą elektroniczną lub telefonicznie z osobami, które spełniają wymagania formalne.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w jednostkach sektora finansów publicznych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • ­komunikatywna znajomość j. angielskiego (co najmniej na poziomie B1)
 • znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz wybranych przepisów wykonawczych do ustawy
 • znajomość problematyki rynku pracy w Polsce w tym wiedza dotycząca funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia
 • ­umiejętność współpracy
 • ­umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • ­komunikatywność
 • ­rzetelność
 • umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego na wymaganym poziomie lub oświadczenie o znajomości języka obcego na wymaganym poziomie
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
  Dokumenty należy złożyć do: 2023-02-14
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Nowogrodzka 1/3/5
  00-513 Warszawa

  Aplikację można złożyć:
  • przez Internet za pomocą ePUAP
  • mailowo na adres rekrutacja@mrips.gov.pl
  • osobiście w siedzibie urzędu
  • przesłać pocztą

  z wyraźnym dopiskiem w liście motywacyjnym, temacie maila, na kopercie: DRP-3
  (o ważności aplikacji decyduje data wpływu do MRiPS)

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  04/02/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi