Opis stanowiska pracy


Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw nadzoru finansowo-ekonomicznego ANS w Inspektoracie Ekonomiki ANS, Departament Żeglugi Powietrznej

02-247 Warszawa Marcina Flisa 2

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach opłat terminalowych, w tym przygotowania projektów decyzji administracyjnych Prezesa Urzędu w sprawach opłat terminalowych
 • Prowadzi sprawy związane ze współpracą z EUROCONTROL, Komisją Europejską oraz innymi podmiotami w sprawach związanych z opłatami nawigacyjnymi i finansowymi aspektami działalności instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej
 • Bierze udział w audytach i kontrolach prowadzonych przez Inspektorat oraz zapewnia obsługę administracyjną procesu i spraw związanych z planowaniem, przygotowaniem, dokumentowaniem oraz organizacją bieżącego nadzoru
 • Bierze dział w realizacji spraw związanych z ciągłym monitorowaniem, analizą oraz oceną stanu wdrożenia i realizacji planu skuteczności działania dla służb żeglugi powietrznej w obszarze efektywności kosztowej i inwestycji
 • Realizuje sprawy związane z udziałem Prezesa Urzędu w realizacji nadzoru właścicielskiego nad Polską Agencją Żeglugi Powietrznej wynikającego z ustawy o PAŻP, w tym bierze udział w przygotowaniu projektów opinii do planów i sprawozdań PAŻP w zakresie zagadnień finansowo-ekonomicznych oraz koordynuje przygotowania projektów opinii zbiorczych do tych dokumentów w celu zapewnienia efektywności kosztowej i zgodności działalności instytucji z przepisami prawa i zasadami Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej.
 • Bierze udział w realizacji zadań związanych z organizacją konsultacji z przedstawicielami użytkowników przestrzeni powietrznej w obszarze opłat nawigacyjnych oraz systemu skuteczności działania, w tym bierze udział w przekazywaniu właściwym podmiotom informacji i dokumentacji dotyczących opłat nawigacyjnych oraz planów skuteczności działania, w celu zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej, w tym systemu skuteczności działania i opłat.
 • Bierze udział w realizacji zadań związanych z przygotowaniem instrukcji i stanowiska RP bądź Urzędu na spotkania przedstawicieli europejskich, polskich oraz międzynarodowych instytucji w aspekcie ekonomiczno-finansowego obszaru działalności instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej
 • Bierze udział w realizacji zadań związanych z monitorowaniem zmian w przepisach prawa krajowego i międzynarodowego wpływających na działalność instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej w aspekcie ekonomiczno-finansowym oraz uczestniczy w procesie opiniowania, przedstawiania propozycji i dokonywania uzgodnień.


Warunki pracy


 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • praca z klientem zewnętrznym


Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:


Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (np. wjazd do budynku, windy, toalety).


Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.


Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Kopie dokumentów dot. doświadczenia zawodowego muszą potwierdzać w pełni wymagany okres oraz obszar doświadczenia zawodowego. Deklaracja (oświadczenie) kandydata nie stanowi potwierdzenia doświadczenia zawodowego.

 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego, należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów.


 


 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomia lub lotnictwo lub zarządzanie lub prawo lub finanse i rachunkowość lub ekonometria lub międzynarodowe stosunki gospodarcze
lub
Wyższe i studia podyplomowe na kierunku ekonomia lub lotnictwo lub zarządzanie lub finanse i rachunkowość lub bankowość lub ekonometria


doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w lotnictwie lub w obszarze związanym z zagadnieniami ekonomiczno-finansowymi

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (A2)
 • Znajomość międzynarodowych i krajowych przepisów z zakresu żeglugi powietrznej, w tym: ustawa Prawo lotnicze oraz przepisy wykonawcze do niej; przepisy międzynarodowe EUROCONTROL i UE dot. opłat nawigacyjnych oraz systemu skuteczności działania.
 • Znajomość analizy finansowej
 • Znajomość finansów przedsiębiorstwa i rachunkowości
 • Znajomość Kpa
 • Bardzo dobra znajomość programu Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Szkolenia specjalistyczne krajowe i zagraniczne w zakresie: finansowania ANS oraz jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej
 • Dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” lub zgoda na poddanie się procedurze jego uzyskania
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (B2)
 • Znajomość ekonometrii i statystyki


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kategorii B
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym lub oświadczenie w tym zakresie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-02-13
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Lotnictwa Cywilnego
  Punkt Obsługi Klienta
  ul. Marcina Flisa 2
  02-247 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i liście motywacyjnym:
  "Oferta pracy LOŻ -7/4 -14/2023"

  lub mailowo na adres: rekrutacja@ulc.gov.pl

  Dokumenty aplikacyjne można składać również poprzez ePUAP (elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej).

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  02/02/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi