Opis stanowiska pracy


Główny Urząd Miar w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw prowadzenia ewidencji księgowej w Wydziale Księgowości i Finansów w Biurze Dyrektora Generalnego

00-139 Warszawa Elektoralna 2

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi bieżącą kontrolę dokumentów pod względem formalno-rachunkowym i zgodności z planem finansowym GUM oraz ewidencję operacji gospodarczych w zakresie wydatków i dochodów GUM zgodnie z zasadami rachunkowości wraz z dekretowaniem dowodów księgowych z uwzględnieniem wszystkich przekrojów ewidencji księgowej, w tym w szczególności na właściwe rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.
 • Sporządza przelewy i zlecenia płatności za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej NBE oraz BGK-ZLECENIA, w tym przygotowywuje dokumenty przelewów i zleceń płatności do zatwierdzenia oraz zapłaty. Obsługuje Bankowość Elektroniczną w zakresie przygotowania przelewów (w tym w szczególności przelewów krajowych oraz zagranicznych SEPA/SWIFT) oraz zleceń płatności.
 • Nadzoruje oraz obsługuje systemy bankowości elektronicznej NBE oraz BGK-ZLECENIA, a także prowadzi rozliczenia z bankami, w szczególności dba o aktualizacje kart wzorów podpisów NBP i BGK.
 • Weryfikuje poprawność rozliczeń podróży służbowych krajowych i zagranicznych oraz weryfikuje i uzgadnia salda rozrachunków na koniec każdego miesiąca z księgami rachunkowymi GUM.
 • Prowadzi szczegółową ewidencję w zakresie składników majątku, w tym w szczególności: a) ilościowo-wartościowej środków trwałych i pozostałych środków trwałych według klasyfikacji rodzajowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym nalicza umorzenia, prowadzi ewidencję księgową, sporządza sprawozdania w przedmiotowym zakresie; b) ilościowo-wartościowej składników majątku oraz uzgadnia środki trwałe i WNiP w zakresie ewidencji księgowej w księgach rachunkowych GUM z księgą inwentarzową; c) uczestniczy w pracach inwentaryzacyjnych, uzgadnia i wyjaśniania różnice inwentaryzacyjne i dokonuje ich wyceny oraz sporządza wykazy niedoborów i nadwyżek.
 • Prowadzi bieżącą kontrolę dokumentów pod względem formalno-rachunkowym i ewidencję dokumentów dotyczących obrotu składnikami majątkowymi (w tym ewidencję przesunięć między miejscami użytkowania) oraz obrotu materiałowego w magazynach stanowiącymi podstawę przychodu i rozchodu składników zgodnie z zasadami rachunkowości wraz z dekretowaniem dowodów księgowych z uwzględnieniem wszystkich przekrojów ewidencji księgowej, w tym na właściwe rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.
 • Uczestniczy w sporządzaniu sprawozdań statystycznych, budżetowych oraz sprawozdania finansowego (bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu jednostki oraz informacji dodatkowej).
 • Współpracuje z instytucjami zewnętrznymi (w tym w zakresie dotyczącym kontroli), sporządza raporty i informacje, archiwizuje dokumenty, aktualizuje wewnętrzne procedury, uczestniczy w doskonaleniu procedur oraz inicjuje propozycje modyfikacji już istniejących, opiniuje projekty aktów prawnych.


Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.


W budynku znajduje się winda, są także łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w GUM, które są dostępne na stronie BIP GUM, w zakładce "Praca w GUM".


 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w księgowości

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz aktów wykonawczych
 • Umiejętność obsługi programu finansowo - księgowego
 • Umiejętność obsługi pakietu Microsoft Office, w szczególności MS Excel
 • Umiejętność księgowania na kontach
 • Umiejętność prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • Umiejętności: współpracy, komunikacji, organizacji pracy, zorientowanie na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Umiejętność obsługi systemu finansowo-księgowego QUORUM
 • Znajomość ustawy Prawo o miarach


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-02-03
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Główny Urząd Miar
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Elektoralna 2
  00-139 Warszawa

  Dokumenty można składać przez ePUAP lub na adres rekrutacja@gum.gov.pl lub w kancelarii GUM w godz. 8.00-16.00.

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  23/01/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Podobne oferty pracy

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi