Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw relacji wielostronnych (polityka zagraniczna Ukrainy) Departament Wschodni (DW 72/2022)

00-580 Warszawa Al. J. Ch. Szucha 23

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Monitoruje i analizuje sytuację polityczną, gospodarczą i społeczną w obszarze właściwym dla danego stanowiska pracy. Analizuje i gromadzi dokumentację dotyczącą współpracy RP z poszczególnymi państwami i podmiotami prawa międzynarodowego oraz strukturami/formami i mechanizmami współpracy regionalnej i wielostronnej.
 • Negocjuje z dyplomatami innych państw, funkcjonariuszami organizacji międzynarodowych /pozarządowych i innych struktur/form współpracy wielostronnej lub dwustronnej (w zależności od stanowiska) - w tym w ramach służbowych wyjazdów zagranicznych - m. in. w takich kwestiach, jak: uzgadnianie wizyt, spotkań, tekstów oficjalnych komunikatów, inicjatyw i różnego rodzaju dokumentów międzynarodowych, jak też wydania/opublikowania uzgodnionych dokumentów politycznych, w tym również dotyczących spraw drażliwych dla Polski i innych podmiotów sceny międzynarodowej. Uczestniczy w spotkaniach, konsultacjach, negocjacjach i sporządza notatki i raporty z tych spotkań. Bierze udział w pracach grup roboczych Rady UE/Komisji.
 • Opracowuje materiały informacyjne i notatki analityczne w zakresie kompetencji terytorialnych i problemowych, w tym w szczególności na potrzeby wizyt, spotkań, konsultacji, negocjacji z partnerami zagranicznymi, jak też narad wewnętrznych i międzyresortowych (w tym m.in. materiały tezowo-informacyjne dla Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów RP, Marszałków Sejmu i Senatu RP, Ministra Spraw Zagranicznych RP oraz Kierownictwa MSZ do wykorzystania podczas spotkań ze swoimi odpowiednikami). Wypracowuje strategie w krótkiej i dłuższej perspektywie w obszarze właściwym dla danego stanowiska.
 • Wspiera działania polskich instytucji w nawiązywaniu kontaktów i prowadzeniu współpracy z podmiotami w państwach i strukturach/formach współpracy wielostronnej właściwych dla opisywanego stanowiska pracy oraz informuje polskie instytucje współpracujące z podmiotami we właściwych krajach na temat ich sytuacji wewnętrznej, polityki zagranicznej i stanu stosunków dwustronnych Polski z tymi państwami.
 • Współdziała w zakresie planowania i sprawozdawczości, opiniowania i nadzorowania placówek dyplomatycznych RP z obszaru właściwego dla danego stanowiska pracy, w tym również uczestniczy w przygotowywaniu instrukcji dla placówek. Przygotowuje, we współdziałaniu z pracownikami referatu, departamentu i pozostałych komórek organizacyjnych MSZ, wkłady do instrukcji na COEST, PSC, COREPER, FAC, Radę Europejską oraz – w razie – potrzeby – innych organów UE, a także wkłady do instrukcji na posiedzenia OBWE, Rady Europy, NATO i ONZ.
 • Współdziała w zakresie planowania i sprawozdawczości, opiniowania i nadzorowania placówek dyplomatycznych RP z obszaru właściwego dla danego stanowiska pracy, w tym również uczestniczy w przygotowywaniu instrukcji dla placówek.
 • Przygotowuje i uczestniczy w spotkaniach międzyresortowych mających na celu wypracowanie stanowiska RP w kwestiach związanych z relacjami RP z państwami/strukturami współpracy regionalnej i wielostronnej leżącymi w kompetencji stanowiska. Opracowuje projekty ocen/ stanowisk, opiniuje projekty umów dwustronnych i wielostronnych w zakresie kompetencji stanowiska pracy, negocjuje i wdraża stanowiska w celu prawidłowej realizacji polskiej polityki zagranicznej. Uczestniczy w spotkaniach z przedstawicielami korpusu dyplomatycznego; sporządza notatki i raporty z tych spotkań.
 • Koordynuje polską politykę zagraniczną w zakresie współpracy w ramach właściwej struktury/formy i mechanizmu współpracy wielostronnej, organizacji międzynarodowej oraz w zakresie funkcjonowania właściwych instrumentów, mechanizmów i strategii politycznych.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


1.       Krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe.


2.       Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.


W związku z wyjazdami służbowymi, otoczenie i warunki pracy mogą być różne.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Proponowane wynagrodzenie:


Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto ok. 4880  PLN oraz dodatek za wysługę lat zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. 2022 poz. 1691 – t.j.).


Dziennik Podawczy:


czynny w godzinach 8.15 – 16.15. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.


Oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego


Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu, a którzy urodzili się przed 1 sierpnia 1972 r. w kolejnym etapie naboru zostaną poproszeni o przesłanie oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (według wzoru określonego w nw. ustawie), zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1633 – j.t.).


Informacje dotyczące kopii dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań


Szczegółowe informacje dotyczące kopii dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań niezbędnych oraz dodatkowych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSZ w zakładce Praca i kariera – Praca w MSZ – Zasady i użyteczne informacje: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/nabory-uzyteczne-informacje-i-pliki-do-pobrania


Dokumenty w języku polskim opatrzone podpisem


Wszelkie dokumenty załączane do oferty wystawione w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.


Dokumenty winny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie, a następnie odwzorowane cyfrowo w przypadku skorzystania z kwestionariusza aplikacyjnego on-line. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób nie wskazanych do zatrudnienia będą zniszczone.


Wymogi dotyczące uznania dyplomu studiów wyższych na uczelni zagranicznej


W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe. Informacje dotyczące uznawalności zamieszczone są na stronie NAWA: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach


Kontakt:


W ofercie należy podać adres e-mail oraz numer telefonu. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani będą informowani e-mailem lub telefoniczne o terminie kolejnego etapu naboru.


Kontakt: Wydział Zarządzania Kompetencjami, tel. +48 (22) 523 8751 email: rekrutacja@msz.gov.pl


Informacja o pracodawcy:


Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie lub równorzędne.

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
powyżej 1 roku w obszarze stosunków międzynarodowych.

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Poświadczenie bezpieczeństwa do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”, „secret EU” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1 oraz języka rosyjskiego lub ukraińskiego na poziomie B2.
 • Znajomość: problematyki stosunków międzynarodowych, w tym w szczególności stosunków RP z państwami/strukturami wielostronnymi właściwymi dla danego stanowiska pracy; założeń i celów polskiej polityki zagranicznej; zasad funkcjonowania administracji publicznej.
 • Umiejętność: współpracy, negocjowania (m. in. jasnego, precyzyjnego i zwięzłego przekazywania informacji), analitycznego myślenia.
 • Zorientowanie na osiąganie celów.
 • Samodzielność i inicjatywa.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka ukraińskiego na poziomie C1.
 • Szczególne uprawnienia: nadany stopień dyplomatyczny.
 • Szybkie czytanie.
 • Znajomość zasad korespondencji dyplomatycznej.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”, „secret EU” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2019 poz. 742) -j. t.).
 • Kwestionariusz on-line pod adresem https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=979bc8724dc24d2e9f632436e6d03220 (preferowany) lub kwestionariusz aplikacyjny znajdujący się na stronie MSZ (gov.pl/dyplomacja) w zakładce Praca i Kariera – Nabór do MSZ – Nabory: użyteczne informacje i pliki do pobrania: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/nabory-uzyteczne-informacje-i-pliki-do-pobrania.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • Oświadczenie o przebiegu kształcenia w zagranicznych podmiotach systemu szkolnictwa wyższego i nauki.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie posiadania stopnia dyplomatycznego.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-12-20
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  Biuro Spraw Osobowych
  Al. J. Ch. Szucha 23
  00-580 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie oraz w aplikacji: DW 72/2022
  lub Kwestionariusz aplikacyjny on-line (preferowany)

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  29/11/2022
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi