Opis stanowiska pracy


Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw inspektor ds. obrotu hurtowego w Wydziale ds. Inspekcji Obrotu Hurtowego w Departamencie Nadzoru

00-082 Warszawa Ul. Senatorska 12

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi inspekcje u przedsiębiorców zajmujących się obrotem hurtowym produktami leczniczymi lub pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi, w tym: przeprowadza inspekcje w zakresie spełniania wymagań i warunków prowadzenia działalności w obrocie hurtowym produktami leczniczymi lub pośrednictwie w obrocie produktami leczniczymi; bierze udział w innych inspekcjach zgodnie ze wskazaniami Głównego Inspektora Farmaceutycznego (dalej: GIF).
 • Opracowywuje raporty z przeprowadzonych kontroli ze szczególnym podkreśleniem stwierdzonych niezgodności i odniesieniem ich do przepisów prawa w celu realizacji zadań ustawowych GIF oraz akceptuje Harmonogram Działań Naprawczych (HDN) oraz bierze udział w przygotowywaniu projektów decyzji dotyczących: nakazu usunięcia stwierdzonych niezgodności, unieruchomienia w hurtowni lub jej części.
 • Wnioskuje do Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie udzielenia/zmiany/cofnięcia lub odmowy udzielenia zezwolenia na obrót hurtowy produktami leczniczymi i wydanie Certyfikatu Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej w celu realizacji zadań ustawowych GIF lub wpis/zmianę/skreślenie w Krajowym Rejestrze Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi.
 • Dokonuje oceny dokumentacji i opiniuje warunki prowadzenia działalności polegającej na prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej w związku z wnioskiem o udzielenie/zmianę zezwolenia na ww. działalność lub działalności pośrednictwa w obrocie hurtowym w związku z wnioskiem o wpis/zmianę w Krajowym Rejestrze Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi; Okresowo planuje inspekcje oraz prowadzenie korespondencji z podległymi podmiotami i archiwizuje dokumentację.
 • Pobiera próby produktów leczniczych w celu wykonania badań potwierdzających jakość produktu leczniczego (w tym podejrzenie sfałszowania).


Warunki pracy


 • praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie

 • częste wyjazdy służbowe

 • zagrożenie korupcją

 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym wyposażonym w instalację klimatyzacyjną

 • Narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, skaner, niszczarka i inne urządzenia biurowe)

 • Budynek posiada windę osobową do transportu pionowego, nie posiada podjazdów dla osób niepełnosprawnych, ale jest wyposażony w transporter gąsiennicowy typu T09 "ROBY" służący do transportu po schodach wejściowych do budynku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pomieszczenia pracy GIF mieszczą się na parterze oraz I i III piętrze budynku.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich)

 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy

 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca

 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów

 • Oferty otrzymane po terminie zostaną uznane za niespełniające wymagań formalnych (decyduje data wpływu do Urzędu)

 • Przed złożeniem aplikacji prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na stronie www.gif.gov.pl w zakładce O GIF/Kariera/Informacje dla kandydatów

 • Uwagi dotyczące wymaganych dokumentów i oświadczeń:

 • życiorys i list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane

 • wymagane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane

 • dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni

 • w przypadku ukończenia studiów wyższych lub uzyskania tytułu zawodowego na uczelni zagranicznej, prosimy o dołączenie do aplikacji kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu

 • w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego

 • spełnienie wymagania w zakresie długości doświadczenia zawodowego należy udokumentować kopiami dokumentów jednoznacznie potwierdzającymi zamknięty okres świadczenia pracy (m.in. kopiami świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zaświadczeń potwierdzających świadczenie pracy w ramach umów cywilnoprawnych lub wolontariatu/staży/praktyk, wydrukiem z CEIDG)

 • umowy o pracę, umowy cywilnoprawne nie są dokumentami potwierdzającymi okresy doświadczenia zawodowego

 • Uwaga! Weryfikacja spełnienia przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części "dokumenty i oświadczenia niezbędne". W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia

 • Uwaga! Poszczególne etapy naboru mogą być przeprowadzone w formie zdalnej (on-line)

 • Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym zostaną powiadomieni e-mailem (w razie braku możliwości kontaktu drogą elektroniczną - telefonicznie)

 • Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane

 • Po zakończeniu naboru oferty kandydatów niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone

 • Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne spełniające wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu

 • WAŻNA INFORMACJA: Przed zawarciem umowy o pracę na powyższym stanowisku kandydat zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia o braku konfliktu interesów zgodnie z art. 114 a ustawy - Prawo farmaceutyczne

 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (22) 44-10-734 lub 735Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe farmaceutyczne (farmaceuta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty) lub studia drugiego stopnia w zakresie informatyki lub informatyki i ekonometrii.

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
co najmniej 3 lata stażu pracy w Inspekcji Farmaceutycznej, w aptekach lub w podmiotach prowadzących obrót hurtowy produktami leczniczymi


pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość ustawy Prawo farmaceutyczne
 • Znajomość ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie Działu I - przepisy ogólne
 • Znajomość struktury i zadań Urzędu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • Skuteczna komunikacja
 • Myślenie analityczne
 • Radzenie sobie z presją


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie co najmniej 3 lat stażu pracy w Inspekcji Farmaceutycznej, w aptekach lub w podmiotach prowadzących obrót hurtowy produktami leczniczymi
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia w pracy w obszarze związanym z nadzorem nad produktami leczniczymi w hurtowni farmaceutycznej lub aptece.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-12-12
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Główny Inspektorat Farmaceutyczny
  ul. Senatorska 12
  00-082 Warszawa
  z dopiskiem „Specjalista - inspektor ds. obrotu hurtowego”

  lub elektronicznie poprzez ePUAP

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  26/11/2022
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi