Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Finansów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw planowania i realizacji budżetu państwa w zakresie środków UE w Wydziale Planowania i Realizacji Budżetu Państwa w Zakresie Środków UE, Departament Instytucji Płatniczej

00-916 Warszawa ul. Świętokrzyska 12

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Analizuje wnioski dysponentów części budżetowych oraz przygotowuje projekty decyzji Ministra Finansów w sprawie uruchomienia środków z rezerw celowych z przeznaczeniem na finansowanie programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, a także opiniuje procedury podziału rezerwy celowej w tym zakresie
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną z resortów, urzędów centralnych, posłów i senatorów z zakresu finansowania z budżetu państwa programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE
 • Opracowuje projekt ustawy budżetowej w zakresie wydatków przeznaczonych na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
 • Opiniuje projekty aktów prawnych, przygotowuje projekty pism dotyczących interpretacji/stosowania obowiązujących przepisów prawnych
 • Udziela informacji i wyjaśnień oraz prezentuje stanowiska MF podczas posiedzeń Komisji Sejmowych i Senackich, międzyresortowych konferencji uzgodnieniowych, spotkań z udziałem instytucji międzynarodowych w zakresie finansowania z budżetu państwa programów realizowanych ze środków europejskich


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa

 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrzInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Przed wyłonieniem do zatrudnienia wskazani w protokole z naboru kandydaci poproszeni zostaną o przesłanie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań niezbędnych oraz dodatkowych określonych w ogłoszeniu.


Aplikując w formie papierowej lub poprzez ePUAP, CV oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem. Oświadczenia muszą zawierać również datę ich sporządzenia.
W przypadku aplikacji składanych elektronicznie, w formularzu aplikacyjnym należyjedynie zaznaczyć odpowiednie oświadczenia - nie jest wymagane dołączanie oświadczeń w formie skanów/zdjęć (wyjątek: do jednostek organizacyjnych Krajowej
Administracji Skarbowej, należy dołączyć dodatkowo wymagane oświadczenie w formie skanu/zdjęcia).

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.


Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze.Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.


Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/wzory-oswiadczen
Ministerstwo zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z kandydatami, których oferty spełniają wymagania formalne.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w obszarze finansów publicznych lub rachunkowości

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie i tworzenie tekstów w obszarze właściwości wydziału
 • Znajomość zagadnień związanych z funduszami publicznymi i realizacją budżetu państwa, w tym w szczególności ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia MF w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków
 • Znajomość pakietu Ms Office na poziomie średniozaawansowanym
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność argumentowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość zagadnień związanych z wdrażaniem funduszy unijnych
 • Znajomość rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie decyzji dotyczących zapewnienia finansowania z budżetu państwa projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kandydat, który na podstawie analizy CV i złożonych oświadczeń będzie spełniał wszystkie wymagania formalne zostanie zaproszony do kolejnego etapu naboru
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-08-22
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Finansów
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa
  z dopiskiem: Oferta pracy – 2022/212/IP

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  05/08/2022
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi