Opis stanowiska pracy


Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista w Zespole do Spraw Personalizacji Dokumentów, Departament Postępowań Uchodźczych

00-564 Warszawa Ul. Koszykowa 16

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi postępowania na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach o wydanie lub wymianę dokumentów.
 • Rejestruje w SI Pobyt wnioski i decyzje w sprawach o wydanie lub wymianę dokumentów oraz bezpośrednio obsługuje klienta zewnętrznego poprzez m.in. pobieranie odcisków linii papilarnych od cudzoziemców, zgłaszających się w celu wyrobienia KP i GDP, a także odbioru spersonalizowanych dokumentów KP i GDP.
 • Przygotowuje projekty decyzji i postanowień w sprawach wymienionych w zadaniu 1.
 • Prowadzi ewidencję wniosków o wydanie lub wymianę dokumentów, rejestruje wpływ wykonanych dokumentów z CPD MSW oraz dat ich odbioru przez Cudzoziemców w systemie informatycznym.
 • Analizuje obcojęzyczne informacje wykorzystywane w prowadzonych postępowaniach administracyjnych.
 • Prowadzi korespondencję z osobami prawnymi i fizycznymi, stronami i ich pełnomocnikami w sprawach należących do zakresu zadań służbowych.
 • Współpracuje z międzynarodowymi i krajowymi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz uchodźców, naczelnymi i centralnymi organami administracji państwowej w sprawach należących do zakresu zadań służbowych.


Warunki pracy


 • Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

 • Obsługa klienta zewnętrznego.

 • Praca pod presją czasu.

 • Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Proces rekrutacyjny w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców będzie przeprowadzony w formie wideokonferencji on-line, z wykorzystaniem narzędzia kontaktu zdalnego (Zoom).

 • Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich
  terminie oraz o metodach i technikach jakie będą zastosowane.

 • Oferty złożone po terminie (decyduje data wpływu oferty do Urzędu) lub oferty niekompletne (tj. niezawierające
  prawidłowych i podpisanych oświadczeń oraz wszystkich wymaganych dokumentów wymienionych w „wymaganych
  dokumentach i oświadczeniach”), zostaną odrzucone.

 • Prosimy o nie nadysłanie CV, tylko załączenie wypełnionego i odręcznie podpisanego FORMULARZA - INFORMACJA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE.

 • Zachęcamy do skorzystania ze wzorów oświadczeń, które są dostępne na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców pod linkiem: http://gov.pl/web/udsc/kariera-oswiadczenia

 • Przekazanie kopii dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia dodatkowe” nie jest
  obowiązkowe. Kopie te stanowią jednak podstawę potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych zawartych w ogłoszeniu.

 • PROSIMY O NIEPRZESYŁANIE KOPII DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO OBYWATELSTWO POLSKIE A WYŁĄCZNIEOŚWIADCZENIE O POSIADANIU OBYWATELSTWA POLSKIEGO.

 • W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski
  dokonane przez tłumacza przysięgłego.

 • Nadesłane oferty, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata, zostaną komisyjnie zniszczone.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Ogólna znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Znajomość ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP.
 • Znajomość ustawy o cudzoziemcach.
 • Znajomość ogólnej sytuacji społecznopolitycznej na świecie
 • Podstawowa znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego na poziomie B1.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Umiejętność współpracy i komunikacji.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych.
 • Przeszkolenie z zakresu obsługi systemu informatycznego ,,Pobyt''.
 • Umiejętność obsługi systemu „EZD”.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • List motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • INFORMACJA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE - FORMULARZ DOSTĘPNY POD ADRESEM: https://www.gov.pl/web/udsc/kariera-oswiadczenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie z zakresu obsługi systemu informatycznego ,,Pobyt''.
 • Kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie z zakresu przepisów ochrony informacji niejawnych.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-01-31
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Urząd do Spraw Cudzoziemców
  ul. Taborowa 33, 02–699 Warszawa
  z dopiskiem: „Specjalista w Zespole do Spraw Personalizacji Dokumentów Departamentu Postępowań Uchodźczych - Ogłoszenie Nr 90978"

  Dokumenty można składać w formie papierowej lub można również przesyłać w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres kariera@udsc.gov.pl (wymagane potwierdzenie przesłania oferty pod nr. tel. 22 60 150 76/ 175 61/ 175 62).

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  14/01/2022
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi