Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista w Wydziale Warunków Technicznych, Departament Dróg Publicznych

00-928 Warszawa Chałubińskiego 4/6

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi czynności w celu tworzenia przepisów techniczno-budowlanych oraz wzorców i standardów dotyczących dróg publicznych, a w szczególności: inicjuje i prowadzi współpracę m.in. z jednostkami naukowymi, organami administracji architektoniczno-budowlanej, nadzoru budowlanego, zarządcami, projektantami i wykonawcami dróg publicznych; opracowuje propozycje projektów aktów normatywnych oraz innych dokumentów oraz prowadzi proces legislacyjny w tym zakresie; przygotowuje i bierze udział w przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych/zakupów na wzorce i standardy; prowadzi sprawy związane z konsultacjami i rekomendacją wzorców i standardów przez Ministra; weryfikuje przepisy techniczno-budowlane oraz wzorce i standardy
 • Przeprowadza analizę formalno-prawną i techniczną wniosków o upoważnienie do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych
 • Bierze udział w pracach komitetów i grup roboczych Komisji Europejskiej oraz Rady Europejskiej, w szczególności w sprawach dotyczących minimalnych wymagań bezpieczeństwa dla tuneli w transeuropejskiej sieci drogowej
 • Prowadzi czynności w celu tworzenia przepisów oraz wzorców i standardów dotyczących numeracji oraz ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów, a w szczególności: inicjuje i prowadzi współpracę m.in. z jednostkami naukowymi i zarządcami dróg publicznych; opracowuje propozycje projektów aktów normatywnych oraz innych dokumentów oraz prowadzi proces legislacyjny w tym zakresie; przygotowuje i bierze udział w przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych/zakupów na wzorce i standardy; prowadzi sprawy związane z konsultacjami i rekomendacją wzorców i standardów przez Ministra; weryfikuje przepisy oraz wzorce i standardy
 • Wykonuje zadania dotyczące dróg publicznych, a w szczególności dokonuje wyjaśnień o charakterze interpretacyjnym w zakresie przepisów techniczno-budowlanych, przepisów dotyczących numeracji oraz ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów, a także wzorców i standardów; rozpatruje wnioski, skargi, petycje i pozostałe sygnały obywatelskie; udziela odpowiedzi na interpelacje, interwencje i zapytania poselskie lub senatorskie; rozpatruje wnioski o udostępnienie informacji publicznej


Warunki pracy

Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych:
• węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich)
• wejście do budynków przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych
 


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:


- praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner


- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


- zagrożenie korupcją


 


Rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu)


 Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Informacja o metodach naboru:
• weryfikacja formalna nadesłanych ofert
• możliwość przeprowadzenia testu wiedzy merytorycznej
• rozmowa kwalifikacyjna (możliwość przeprowadzenia rozmowy przez MS Teams lub inny darmowy komunikator
możliwy do zainstalowania na telefonie)Nie rozpatrujemy ofert, które zostały nadane po terminie.Ministerstwo zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z kandydatami, których oferty spełniają wymagania formalne.


Wzór wymaganych oświadczeń jest dostępny na stronie internetowej:
• https://www.gov.pl/web/infrastruktura/nabor-w-sluzbie-cywilnej-z-wylaczeniem-stanowisk-wyzszychWymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
pracy w administracji publicznej lub jednostkach projektowych lub wykonawczych lub konsultingowych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2
 • Znajomość procesu przygotowania i realizacji inwestycji drogowych oraz eksploatacji i utrzymania dróg publicznych, a w szczególności:
 • ustawy Prawo budowlane, w tym wydanych na jej podstawie przepisów techniczno-budowlanych w obszarze drogownictwa;
 • ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
 • ustawy o drogach publicznych, w tym wydanych na jej podstawie przepisów dotyczących numeracji i ewidencji dróg publicznych.
 • Znajomość funkcjonowania administracji publicznej, w tym w szczególności administracji architektoniczno-budowlanej
 • Znajomość funkcjonowania struktur Unii Europejskiej
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego - np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń (należy potwierdzić zamknięty okres i obszar tematyczny doświadczenia zawodowego)
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (nadmiarowych, nie związanych z wymaganiami i dokumentami określonymi w ogłoszeniu) przekazanych do celów naboru
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-01-24
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Infrastruktury
  ul. Chałubińskiego 4/6; 00-928 Warszawa

  Dokumenty, z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym „Oferta pracy DDP-12/22", należy przesłać lub złożyć w siedzibie MI w Kancelarii Głównej w godzinach 9:30 – 16:00

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  14/01/2022
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi