Opis stanowiska pracy


Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista w Wydziale Organizacyjno-Prawnym i Zamówień Publicznych w Biurze Dyrektora Generalnego

00-950 Warszawa Al. Niepodległości 188/192

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Będzie odpowiedzialna za przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi,
 • prowadzenie rejestru zamówień publicznych i realizowanie obowiązków informacyjnych zamawiającego publicznego,
 • prowadzenie ewidencji wewnętrznych aktów prawnych i ewidencji pełnomocnictw i upoważnień Prezesa i Dyrektora Generalnego oraz spraw związanych z odznaczeniami państwowymi i nadawaniem odznaki honorowej „Za zasługi dla Wynalazczości",
 • opiniowanie wewnętrznych regulaminów komórek organizacyjnych Urzędu oraz projektów aktów prawnych i innych dokumentów rządowych,
 • opiniowanie wniosków w sprawie zmiany wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Urzędu,
 • procedowanie na wniosek komórek organizacyjnych Urzędu przygotowanych przez nie projektów wewnętrznych aktów prawnych oraz prowadzenie ich ewidencję,
 • udzielanie innym komórkom organizacyjnym informacji z zakresu prawa zamówień publicznych.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Praca administracyjno-biurowa:
·  obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
·  użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, skaner).


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Pomieszczenie pracy mieści się na drugim piętrze budynku biurowego. Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich. Brak dostępu do części pomieszczeń dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Dokumenty można składać:


1)      w formie papierowej na adres Urzędu lub osobiście w zamkniętych kopertach,


2)      w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rekrutacja@uprp.gov.pl.
W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń. Kandydatki/kandydaci, którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu testu.


Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.


Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. Kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.


Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej pod adresem: https://uprp.gov.pl/pl/bip/praca-w-uprp/wzory-dokumentow.


Przekazanie dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatki/kandydatów.


W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu/osobistego dostarczenia do Urzędu). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.


Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: https://nabory.kprm.gov.pl/wyniki-naborow, https://uprp.gov.pl/pl/bip/praca-w-uprp/wyniki-naborow oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.


Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Dodatkowe informacje można uzyskać mailem pod adresem: rekrutacja@uprp.gov.pl lub pod nr tel. 22 57 90 452.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • dobra znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • podstawowa znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • podstawowa znajomość ustawy Prawo własności przemysłowej,
 • podstawowa znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • znajomość funkcjonowania administracji publicznej,
 • umiejętność obsługi komputera i korzystania z narzędzi informatycznych (obsługa komputera, poczty elektronicznej, korzystania z wyszukiwarki internetowej, pakietu MS Office) oraz urządzeń biurowych (faks, skaner, kopiarka),
 • dobra organizacja pracy własnej i samodzielność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • rzetelność, systematyczność i terminowość,
 • orientacja na klienta/interesariusza,
 • łatwość komunikowania się (komunikacja interpersonalna i pisemna),
 • radzenie sobie w sytuacjach trudnych (odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych lub przeszkolenie z zakresu prawa zamówień publicznych.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe. Informacje dotyczące uznawalności zamieszczone są na stronie NAWA: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach,
 • w przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzające wymagane przeszkolenie w zakresie zamówień publicznych lub kopię świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-12-10
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
  Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  Al. Niepodległości 188/192
  00-950 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „BG/BG-PZ/S” oraz numerem ogłoszenia 88513.

  Dokumenty można również złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem maila rekrutacja@uprp.gov.pl lub dostarczyć osobiście do Urzędu.

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  30/11/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi