Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 27/09/2021.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Finansów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw obsługi incydentów systemu SPOE KAS w ramach I linii wsparcia w Wydziale Wsparcia Kontroli i Utrzymania MJK, Departament Poboru Opłat Drogowych (jednostka organizacyjna Krajowej Administracji Skarbowej)

00-916 Warszawa ul. Świętokrzyska 12

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Rejestruje oraz reaguje na zgłaszane incydenty, awarie oraz problemy w funkcjonowaniu systemu poboru opłaty elektronicznej SPOE KAS w związku z pełnieniem przez wydział roli całodobowego punktu kontaktowego w sprawach związanych z prawidłowym funkcjonowaniem systemu.
 • Zdalnie wspiera przy rozwiązywaniu problemów technicznych związanych ze zgłoszonymi incydentami dotyczącymi dostępności usług oraz incydentów związanych z oprogramowaniem systemowym SPOE KAS, a także w zakresie bieżącej obsługi oraz eksploatacji przenośnych urządzeń kontrolnych oraz zgłoszeń związanych obsługą techniczną i utrzymaniem pojazdów.
 • Współpracuje z Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego (GITD) w celu zapewnienia należytego wsparcia mobilnej kontroli obowiązku uiszczania opłaty elektronicznej, w tym zgłoszeń dotyczących prawidłowości funkcjonowania SPOE KAS.
 • Klasyfikuje zgłoszenia na poziomie pierwszej linii wsparcia poprzez odpowiednie przekierowanie w ramach obowiązujących procedur zgłaszanych incydentów, awarii oraz problemów w funkcjonowaniu SPOE KAS w celu przekazania obsługi serwisowej z i do podmiotów zewnętrznych świadczących usługi dla SPOE KAS.
 • Współpracuje z podmiotami odpowiedzialnymi za realizację usług związanych z utrzymaniem, naprawami, serwisem pojazdów oraz wyposażeniem Mobilnych Jednostek Kontrolnych w celu zapewnienia właściwego gospodarowania pojazdami służbowymi pozostającymi w dyspozycji departamentu.
 • Definiuje wymagania biznesowe dla SPOE KAS, w zakresie właściwości wydziału.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

 • nietypowe godziny pracy, w tym dyżury (praca zmianowa w związku realizacją zadań związanych z pełnieniem roli całodobowego punktu kontaktowego w sprawach związanych z funkcjonowaniem SPOE KAS: I zmiana od godziny 7:00 do godziny 19:00, II zmiana – od godziny 19:00 do godziny 7:00.).Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

CV ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE PRZEZ KANDYDATKI/KANDYDATÓW MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA, A OŚWIADCZENIA DODATKOWO DATĄ ICH SPORZĄDZENIA.


Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.


Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.


Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/wzory-oswiadczen


 


Ministerstwo zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z kandydatami, których oferty spełniają wymagania formalne.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w obszarze monitorowania systemów teleinformatycznych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość systemu Windows – poziom podstawowy
 • Znajomość systemu Linux – poziom podstawowy
 • Znajomość zagadnień sieciowych LAN/WAN – poziom podstawowy
 • Wiedza ogólna z zakresu infrastruktury teleinformatycznej
 • Wiedza ogólna z zakresu budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych
 • Umiejętność precyzyjnego formułowania pisemnych i ustnych wypowiedzi
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność skutecznej komunikacji
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność czytania dokumentacji projektowej i podręczników operacyjnych
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2141 i z 2021 r. poz.255 i 464), ani niebycie ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym formułowanie standardowych wypowiedzi oraz czytanie i rozumienie tekstów z obszaru IT


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk pracy, zakresów czynności, referencji lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres i obszar doświadczenia zawodowego)
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. (Dz.U. poz. 423) – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2141 i z 2021 r. poz.255 i 464) złożone według wzoru określonego w ustawie (załącznik nr 1a lub załącznik nr 2a) - dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie prawa jazdy kategorii B

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-08-06
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Finansów
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa
  z dopiskiem: Oferta pracy – 2021/223/DPO14

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  27/07/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry