Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 20/06/2021.

Opis stanowiska pracy


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw finansowo-księgowych w Wydziale Finansowo-Księgowym Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

03-808 Warszawa ul. Mińska 25

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • dekretuje i księguje zdarzenia gospodarcze, których stroną jest Oddział,
 • sporządza przelewy lub wnioski o wypłatę ze środków KFD oraz dyspozycji przekazywania środków pomiędzy rachunkami w systemie bankowości elektronicznej (NBP, BGK), sporządza wydruki wyciągów bankowych z systemu bakowości elektronicznej oraz prowadzi bieżącą archiwizacje dokumentacji bankowej (przelewów bankowych, wyciągów bankowych, potwierdzeń zapłaty ze środków KFD),
 • kontroluje pod względem formalno - rachunkowym dokumenty dotyczące realizowanych operacji gospodarczych,
 • prowadzi rejestr faktur wpływających do Oddziału,
 • wystawia księguje faktury sprzedaży oraz noty księgowe. Prowadzi terminową windykacje wierzytelności Skarbu Państwa w zakresie powierzonych zadań, prowadzi ewidencje w zakresie podatku VAT i sporządza deklaracje VAT, JPK,
 • prowadzi ewidencje księgową majątku rzeczowego Oddziału, uczestniczy w rozliczaniu inwestycji i weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych,
 • analizuje i uzgadnia zapisy w księgach rachunkowych, sporządza sprawozdania budżetowe i KFD, współpracuje z wydziałami merytorycznymi w zakresie weryfikacji zgodności z danymi księgowymi wydatków, wykazywanych w programach inwestycyjnych,
 • prowadzi rejestr umów, wprowadza, weryfikuje i koryguje zaangażowanie środków na podstawie danych otrzymanych z komórek merytorycznych i rejonów.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-      obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,


- realizacja zadań odbywa się pod nieustanną presją czasu.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-      praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,


-      budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac,


-      praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.


 Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w obszarze finansów bądź rachunkowości,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • wiedza z zakresu przepisów o rachunkowości, finansach publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • umiejętność obsługi komputera – pakiet MS Office,
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiągania celów, współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie rachunkowości budżetowej,
 • znajomość procedur postępowania administracyjnego,
 • umiejętność obsługi specjalistycznego programu księgowego SAP,


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-05-25
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Warszawie
  ul. Mińska 25
  03-808 Warszawa
  (z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym „SPEC. ds. finansowo-księgowych – Nr ogłoszenia”)
  lub pocztą elektroniczną na adres warszawa.rekrutacja@gddkia.gov.pl

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  11/05/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry