Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 23/04/2021.

Opis stanowiska pracy


Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw planowania i nadzoru nad danymi wprowadzanymi do ISK w Zespole Planowania i Analiz Działalności Kontrolnej IOŚ w Departamencie Inspekcji


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Nadzór nad funkcjonowaniem Informatycznego Systemu Kontroli (ISK) w tym nad: słownikami, dokumentacją oraz prawidłowym wprowadzaniem danych przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska a także nad mapą „Kontrole IOŚ”. Doskonalenie funkcjonowania ISK.
 • Sporządzanie analiz, raportów, wytycznych itp. związanych z realizacją obowiązków planistycznych i statystycznych dotyczących działalności kontrolnej Inspekcji.
 • Przygotowanie dokumentacji kontrolnej i udział w kontrolach w wojewódzkich inspektoratach ochrony środowiska, zwłaszcza w zakresie oceny wdrożenia Informatycznego Systemu Kontroli, w tym opracowanie dokumentacji pokontrolnej.
 • Tworzenie raportów przy użyciu programu Ocean Gen Rap
 • Realizacja bieżących zadań, w szczególności współudział w opracowywaniu wytycznych do cykli kontrolnych oraz ogólnych kierunków działalności kontrolnej w zakresie stosowania procedur wynikających z Informatycznego Systemu Kontroli. Organizacja i uczestnictwo oraz prowadzenie szkoleń dla pracowników WIOŚ z zakresu użytkowania Informatycznego Systemu Kontroli, a także udział w kontrolach wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska w zakresie stosowania Informatycznego Systemu Kontroli.
 • Udział w opiniowaniu aktów prawnych oraz innych dokumentów oraz sporządzanie i przedstawianie kierownictwu i innym organom propozycji zmian przepisów prawa z zakresu podejmowania i procedowania kontroli w celu wyeliminowania zagadnień problematycznych.
 • Udział w wykonywaniu kontroli użytkowników środowiska.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


- praca przy komputerze


- wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne


- obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) w ramach rozmów telefonicznych z pracownikami WIOŚ


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


- budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich


- podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości,


- w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dokumenty można składać: - w formie papierowej na adres urzędu lub osobiście w kancelarii GIOŚ - w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e PUAP) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacje@gios.gov.pl. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń Kandydatki/kandydaci , którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu rozmów kwalifikacyjnych. Kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony. UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.22 369-25 44.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe w obszarze ochrony środowiska

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w obszarze ochrony środowiska lub administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość ustawowych zadań i kompetencji organów Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Znajomość przepisów Prawo przedsiębiorców
 • Znajomość przepisów Kpa
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawnych i stosowania prawa w praktyce
 • Biegła znajomość obsługi komputera w środowisku Windows (Microsoft Word, Excel, PowerPoint) oraz poruszania się w Internecie
 • znajomość polskich przepisów ochrony środowiska
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Obsługa programów: Legalis,
 • umiejętność obsługi oprogramowania Gen Rap
 • Umiejętność opracowywania zestawień statystycznych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych w zakresie obsługi programu Legalis, oprogramowania Gen Rap

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-03-10
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
  ul. Bitwy Warszawskiej 1920r 3
  02-362 Warszawa
  z dopiskiem: 29/DI/2021 lub na adres mailowy : rekrutacje@gios.gov.pl w tytule wiadomości proszę wpisać: 29/DI/2021

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  16/02/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry