Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 23/04/2021.

Opis stanowiska pracy


Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Sanitarnego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw Nadzoru Epidemiologicznego i Reagowania w Wydziale do spraw Nadzoru Epidemiologicznego i Reagowania, Departament Przeciwepidemiczny i Ochrony Sanitarnej Granic


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Obsługuje Krajowy Punkt Kontaktowy Systemu Wczesnego Ostrzegania i Reagowania (EWRS) w sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia w zakresie zagrożeń biologicznych (choroby zakaźne, zakażenia, inne czynniki biologiczne) oraz współpracuje z Krajowym Punktem Centralnym ds. Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych (KPC ds. MPZ), w zakresie otrzymywania i przekazywania informacji odpowiednio państwom członkowskim Unii Europejskiej oraz państwom-stronom Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych, które nie są państwami członkowskimi Unii Europejskiej
 • Udziela odpowiedzi na zapytania mailowe obywateli w zakresie chorób zakaźnych i zakażeń, w tym dotyczące SARS-CoV-2
 • Przygotowuje opinie i wkłady do wytycznych oraz zaleceń w zakresie zapobiegania szerzenia się chorób zakaźnych, ze szczególnym uwzględnieniem SARS-CoV-2
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na skargi, wnioski i zapytania wpływające do Departamentu
 • Współpracuje w zakresie wdrażanych działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w tym w szczególności w zakresie zwalczania ognisk epidemicznych chorób wysoce zakaźnych i szczególnie niebezpiecznych, w tym np. tworzenie wzorów raportów doraźnych, analiza bieżącej sytuacji w kraju oraz działań podejmowanych na poziomie lokalnym i regionalnym, formułowanie wytycznych mających na celu usprawnienie działań
 • Bierze udział w pracach planistycznych i legislacyjnych, w tym opiniuje akty prawne, a także opracowuje propozycje przepisów aktów prawnych związanych z działalnością Departamentu
 • Dokonuje analizy i oceny sytuacji epidemiologicznej, a także wymienia informacje z państwami członkowskimi UE, Komisją Europejską, Europejskim Centrum Kontroli i Prewencji Chorób, Światową Organizacją Zdrowia i innymi podmiotami w zakresie właściwości Departamentu
 • Opiniuje Plany Zarządzania Kryzysowego, opracowuje wkłady i dokumenty planistyczne, wytyczne, procedury działania i metody postępowania na wypadek wystąpienia ww. zdarzeń, a także aktualizuje istniejące dokumenty w tym zakresie na podstawie informacji przekazanych przez organy podległe, wnioski z działań Departamentu, a także analizy dostępnej dokumentacji i informacji


Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera minimum 7 godz. dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), stanowisko pracy wymaga umiejętności pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu. Charakter pracy oraz konieczność tworzenia dokumentacji wymagać będzie współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi. W związku z tym, w zależności od potrzeb, praca będzie wymagać przemieszczania się na terenie budynku. Pomieszczenie zakładu pracy uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada platformę schodową dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściu do budynku od ul. Targowej 65. Drzwi wejściowe do budynku od strony ul. Targowej 65 pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W budynku Głównego Inspektoratu Sanitarnego korytarze są przestronne, pozbawione progów, ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób z niepełnosprawnościami. Osoby z niepełnosprawnościami mogą swobodnie korzystać z czterech toalet znajdujących się na parterze, II, IV i VI piętrze. Istnieje również możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności oraz korzystania z parkingu podziemnego.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie medycyny, medycyny weterynaryjnej, zdrowia publicznego, biologii lub nauk pokrewnych

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość podstawowych aktów prawa krajowego oraz wspólnotowego w zakresie zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz zarządzania kryzysowego, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych przepisów prawa w zakresie zwalczania SARS-CoV-2
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym
 • Umiejętność poprawnego formułowania wystąpień pisemnych w językach polskim i angielskim
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera i korzystania z internetu
 • Znajomość pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Samodzielność i łatwość podejmowania decyzji
 • Kreatywność


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych nadmiarowych, nie związanych z wymaganiami i dokumentami określonymi w ogłoszeniu, przekazanych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-03-05
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Główny Inspektorat Sanitarny ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  25/02/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry