Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 03/03/2021.

Opis stanowiska pracy


Urząd Statystyczny w Warszawie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw kadr w Wydziale Kadr i Szkolenia


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi sprawy związane ze stosunkiem pracy oraz ustala uprawnienia i obowiązki wynikające z jego trwania osób zatrudnionych w urzędzie.
 • Prowadzi sprawy związane z dokumentacją pracowniczą pracowników urzędu.
 • Prowadzi i aktualizuje bazę danych kadrowych w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Zasobami w Resorcie Statystyki Publicznej „SOFTUS”.
 • Prowadzi sprawy z zakresu dyscypliny pracy pracowników urzędu.
 • Przygotowuje dokumenty związane z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym pracowników i ich rodzin.


Warunki pracy


 • praca biurowa,

 • użytkowanie sprzętu biurowego,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: budynek użyteczności publicznej posiada podjazd i dwie windy, które nie są wyposażone w informację głosową, ciągi komunikacyjne w budynku są odpowiedniej szerokości, brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego.


 


 Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

 • CV, list motywacyjny i oświadczenia podpisz odręcznie.

 • Dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia świadectwa szkolnego, dyplomu lub zaświadczenia ze szkoły o jej ukończeniu.

 • Spełnianie wymagania w zakresie doświadczenia zawodowego należy udokumentować kopiami dokumentów potwierdzającymi zamknięty okres wykonywanej pracy, pozwalającymi  jednoznacznie stwierdzić wymagany okres doświadczenia zawodowego (np. kopiami świadectw pracy, kopią aktualnego zaświadczenia o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w stosunku pracy, kopią zaświadczenia
  o wykonywaniu pracy w ramach umowy zlecenia, o dzieło, wolontariatu lub praktyk).


 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w obszarze obsługi kadrowej lub zarządzania zasobami ludzkimi

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym: ustawy o służbie cywilnej, ustawy o pracownikach urzędów państwowych, kodeksu pracy oraz przepisów wykonawczych
 • Znajomość programu Płatnik
 • Bardzo dobra znajomość MS Office
 • Umiejętność wykorzystania wiedzy
 • Otwartość na doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Zorientowanie na osiąganie celów
 • Umiejętność organizacji pracy
 • Umiejętność poszukiwania informacji
 • Umiejętność efektywnej komunikacji pisemnej i interpersonalnej
 • Umiejętność współpracy
 • Pozytywne podejście do klienta
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi programu SOFTUS – moduł Kadry


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Dokumenty należy złożyć do: 2021-01-30
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Statystyczny w Warszawie
Wydział Kadr i Szkolenia
ul. 1 Sierpnia 21
02-134 Warszawa
z dopiskiem: 1/2021
Kandydaci mogą składać dokumenty aplikacyjne:
• osobiście - w kancelarii Urzędu Statystycznego w Warszawie w godzinach pracy Urzędu 7:30-15:30 w zamkniętych kopertach
• za pośrednictwem poczty - przesyłając list na adres Urzędu
• poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

Prezentacja firmy

Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
28/01/2021
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna
do góry