Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 07/03/2021.

Opis stanowiska pracy


Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw regulacji działalności przedsiębiorstw energetycznych w Departamencie Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzi postępowania administracyjne w sprawie zatwierdzenia i zmian taryf dla energii elektrycznej
 • prowadzi postępowania administracyjne dotyczące nakładania na przedsiębiorstwa elektroenergetyczne kar pieniężnych w zakresie taryf
 • przygotowuje odpowiedzi na pisma przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców energii elektrycznej, mające związek z zatwierdzonymi taryfami i procesem ich zatwierdzania
 • uczestniczy w rozpatrywaniu spraw spornych pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi dotyczących m.in. odmowy zawarcia przez dane przedsiębiorstwo umowy o przyłączenie do sieci, umowy sprzedaży energii elektrycznej, umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, oraz mających związek ze stosowaniem zatwierdzonych przez Prezesa URE taryf dla energii elektrycznej
 • uczestniczy w tworzeniu i aktualizacji procedur oraz w opiniowaniu aktów prawnych
 • uczestniczy w przygotowywaniu stanowisk, opinii i rekomendacji w zakresie prowadzonej przez Prezesa URE współpracy międzynarodowej oraz uczestniczy w pracach grup roboczych i zespołów zadaniowych w ramach tej współpracy


Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz, praca pod presją czasu, w stresie, w sytuacjach kryzysowych. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: obiekt przy Alejach Jerozolimskich 181 jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych, wind oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Pomieszczenia Urzędu zlokalizowane są na I, II, IV i V piętrze budynku.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Dodatkowe informacje, w tym o planowanych technikach naboru, można uzyskać drogą elektroniczną składając zapytania na adres mailowy: rekrutacja@ure.gov.pl.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w obszarze energetycznym lub w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (B1)
 • ­znajomość specyfiki rynku energii elektrycznej, w szczególności w zakresie rodzaju przedsiębiorstw energetycznych podlegających regulacji i ich zadań
 • znajomość prawa energetycznego w zakresie dotyczącym taryfowania oraz planów rozwoju przedsiębiorstw elektroenergetycznych i wymierzania kar pieniężnych
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • ­umiejętność rozwiązywania problemów, umiejetność argumentowania, umiejętność pracy z trudnym klientem, umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • umiejętność przeprowadzania analiz ekonomicznych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (B2)


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-01-29
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Regulacji Energetyki
  Biuro Dyrektora Generalnego – Wydział Kadr i Szkoleń
  Aleje Jerozolimskie 181
  02-222 Warszawa
  z dopiskiem: „specjalista-DRE/WRE/3R”

  Aplikacje można przesyłać w formie skanów dokumentów na adres e-mail: rekrutacja@ure.gov.pl, podając w temacie symbol naboru „specjalista-DRE/WRE/3R”

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  07/01/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry