Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 23/01/2021.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista w Wydziale Analiz i Prac Legislacyjnych w Departamencie Rozwoju Inwestycji


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzi analizy na potrzeby przygotowania i realizacji koncepcji polityki inwestycyjnej w zakresie inwestycji prywatnych oraz monitorowania BIZ w UE
 • przygotowuje materiały informacyjne, publikacje i materiały promocyjne
 • monitoruje proces przygotowania i realizacji inwestycji
 • prowadzi międzynarodową współpracę dwustronną i wielostronną Ministerstwa
 • monitoruje wdrażanie strategii i programów dotyczących rozwoju inwestycji prywatnych - Programu Wspierania Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Polskiej Gospodarki, programów de minimis pozostających we właściwości departamentu, zmian funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych)


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe

 • reprezentowanie urzędu

 • częste krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe - udział w szkoleniach i spotkaniach z Komisją Europejską
   


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej przystosowane dla osób niepełnosprawnych (na parterze - 2 szt., na I piętrze - 2 szt.)

 • winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych

 • wejście do obiektu od strony pl. Trzech Krzyży przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo

 • ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych

 • praca w pokoju wieloosobowym

 • praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skanerInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.

 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

 • Oświadczenia złóż zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/pracuj-z-nami

 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie.

 • Złóż dokumenty w języku polskim. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

 • Dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie
  z uczelni.

 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prześlij kopię potwierdzenia uznania dyplomu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub nostryfikacji dyplomu.

 • W swoim cv podaj numer telefonu i/lub adres poczty elektronicznej. Jeśli Twoja aplikacja spełni wymagania formalne, o kolejnym etapie naboru powiadomimy Cię telefonicznie lub mailowo.

 • Weryfikację wymagań formalnych przeprowadzamy na podstawie dokumentów wymienionych w części „Dokumenty i oświadczenia niezbędne”.

 • Kontaktujemy się z osobami, które spełniają wymagania formalne.

 • Oferty kandydatów, którzy nie zostaną zakwalifikowani z przyczyn formalnych oraz którym nie zaproponujemy zatrudnienia w danym naborze, zostaną zniszczone komisyjnie po zakończeniu rekrutacji.

 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.

 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w obszarze związanym z tematyką
gospodarczą, inwestycjami lub prowadzeniem analiz

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów w zakresie polityki inwestycyjnej i monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych, w tym w szczególności:
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/452 z dnia 19 marca 2019 r. ustanawiającego ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii
 • ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji
 • aktualnego projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie punktu kontaktowego do spraw wdrażania i stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/452 z dnia 19 marca 2019 r. ustanawiającego ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii
 • ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych
 • ustawy o wspieraniu nowych inwestycji
 • ustawy o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa osobowego dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej
  • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-12-14
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Rozwoju
  Biuro Dyrektora Generalnego
  pl. Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa

  Aplikacje można składać przez ePUAP z dopiskiem w liście motywacyjnym: DRI_108

  Kancelaria czynna w godz. 8.15-16.15

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  22/11/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry