Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 20/01/2021.

Opis stanowiska pracy


Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw koordynacji i analiz w Wydziale Polityk Publicznych Departamentu Oceny Skutków Regulacji


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wspiera Naczelnika Wydziału oraz Dyrektora Departamentu w procesie koordynacji opiniowania ocen skutków regulacji na wszystkich etapach proces legislacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem sprawnego przekazywania informacji do poszczególnych pracowników w ramach Wydziału
 • analizuje i opiniuje oceny skutków regulacji (OSR) sporządzane do projektów aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych przedkładanych na wybranych etapach procesu legislacyjnego pod względem zakresu regulacji, logiki interwencji i poprawności przeprowadzonej oceny wpływu oraz zakresu konsultacji publicznych i opiniowania, opracowuje propozycje projektów opinii Centrum Analiz Strategicznych, w tym opracowuje propozycje uwag do OSR, dokonuje wstępnej oceny uwzględnienia uwag do OSR
 • wspiera Naczelnika Wydziału oraz Dyrektora Departamentu w realizacji zadań o charakterze administracyjnym i sprawozdawczym
 • sporządza notatki i materiały informacyjne


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Pracownik wykonuje czynności o charakterze:


- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,


- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.


Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Praca wiąże się z częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz oraz wykonywaniem zadań pod presją czasu.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Siedziba Kancelarii znajduje się w Al. Ujazdowskich 1/3 w Warszawie. Gmach został wzniesiony w 1900 r. Obecnie jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków. Budynek wielokondygnacyjny, wyposażony w windy. Wejście główne posiada podjazdy dla osób z niepełnosprawnościami. Szerokość głównych drzwi wejściowych do gmachu i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynku zainstalowane są 3 transportery przyschodowe. Windy wyposażone są w przyciski sterujące umożliwiające odczyt w piśmie Braille’a lub urządzenia informujące o pozycji windy, sygnalizację dźwiękową. Osoby z niepełnosprawnościami mogą swobodnie korzystać z wielu toalet ze względu na ich odpowiednią przestrzeń. Dodatkowo w budynku KPRM funkcjonują dwie oznaczone toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Na wewnętrznym dziedzińcu KPRM znajduje się odpowiednio oznakowane miejsce parkingowe dla pracownika będącego osobą
z niepełnosprawnością.


 Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane.


W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń przed rozpoczęciem rozmowy kwalifikacyjnej.


W przypadku składania ofert w formie papierowej weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)”.


Wzory oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w KPRM dostępne są na stronie BIP KPRM, w zakładce „Praca
w KPRM” pod adresem: http://bip.kprm.gov.pl/download/75/35810/wzoroswiadczenia.docx   


Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru, które są dostępne na stronie BIP KPRM,
w zakładce „Praca w KPRM” pod adresem: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/praca-w-kprm/4494,Praca-w-KPRM.html


Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z niepełnosprawnościami.


Osoby zakwalifikowane do dalszych etapów naboru zostaną powiadomione e-mailem o ich terminie (w przypadku nieposiadania e-maila telefonicznie).


Z uwagi na sytuację epidemiczną przewidujemy możliwość przeprowadzenia naboru częściowo lub całkowicie zdalnie.


Dodatkowe informacje: nr tel. (22) 694  73 08 (komórka ds. kadr),  nr tel. (22) 694 61 24 (Departament Oceny Skutków Regulacji).


 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
: powyżej 2 lat w obszarze prac analitycznych, w tym pracy na danych liczbowych lub w zakresie koordynacji prac

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Tajne” lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Znajomość na poziomie krajowym: systemu instytucjonalnego, trybu legislacyjnego, wytycznych oceny skutków regulacji
 • Kompetencje miękkie, komunikacja, myślenie analityczne, kreatywność, współpraca, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Umiejętności: znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint); umiejętność poszukiwania informacji w krajowych i międzynarodowych bazach danych; zdolność krytycznego myślenia, strukturyzowania problemów, formułowania i sprawdzania hipotez oraz poszukiwania i kwestionowania rozwiązań; proaktywność w przewidywaniu, przeciwdziałaniu i rozwiązywaniu problemów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Ukończone szkolenia z zakresu oceny skutków regulacji
 • Ukończone szkolenia z zakresu analizy danych przy użyciu narzędzi systemowych i programowych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość innego niż angielski języka roboczego UE na poziomie B1


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie świadectw pracy lub zaświadczeń lub referencji lub zakresów obowiązków lub opisów stanowiska pracy lub innych dokumentów, które potwierdzają wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe (rodzaj i długość)
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie świadectw pracy lub zaświadczeń lub referencji lub zakresów obowiązków lub opisów stanowiska pracy lub innych dokumentów, które potwierdzają wymagane dodatkowe doświadczenie zawodowe (rodzaj i długość)
 • Kopie dokumentów potwierdzających ukończone szkolenia z zakresu OSR
 • Kopie dokumentów potwierdzających ukończone szkolenia z zakresu analizy danych przy użyciu narzędzi systemowych i programowych
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość innego języka roboczego UE na poziomie B1
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-11-30
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego
  Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
  z dopiskiem: BIP:71043, BKRZ.ZRZK.7100.18.1.27.2020, pok. 234.
  Dokumenty można składać – Dziennik Podawczy, al. Szucha 14, Warszawa (pn.-pt., 8.15-16.15).
  Polecamy aplikowanie przez ePUAP lub na adres rekrutacja@kprm.gov.pl.

  Uwaga: załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej (w popularnych chmurach) nie będą pobierane.

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  21/11/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry