Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 01/08/2021.

Opis stanowiska pracy


Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw nadzoru finansowo-ekonomicznego ANS w Inspektoracie Ekonomiki ANS w Departamencie Żeglugi Powietrznej


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzi postępowania administracyjnych w sprawach opłat terminalowych;
 • prowadzi sprawy związane ze współpracą z EUROCONTROL, Komisją Europejską oraz innymi podmiotami w związku z opłatami nawigacyjnymi i finansowymi aspektami działalności instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej.
 • bierze w audytach i kontrolach prowadzonych przez Inspektorat oraz zapewnia obsługę administracyjną procesu i spraw związanych z planowaniem, przygotowaniem, dokumentowaniem oraz organizacją bieżącego nadzoru;
 • bierze udział w realizacji spraw związanych z ciągłym monitorowaniem, analizą oraz oceną stanu wdrożenia i realizacji planu skuteczności działania dla służb żeglugi powietrznej w obszarze efektywności kosztowej i inwestycji;
 • realizuje sprawy związane z udziałem Prezesa Urzędu w nadzorze właścicielskim nad Polską Agencją Żeglugi Powietrznej wynikającego z ustawy o PAŻP, w tym - w przygotowywaniu projektów opinii do planów i sprawozdań PAŻP w zakresie zagadnień finansowo-ekonomicznych oraz koordynacja przygotowywania projektów opinii zbiorczych do tych dokumentów w celu zapewnienia efektywności kosztowej i zgodności działalności instytucji z przepisami prawa i zasadami Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej;
 • bierze udział w realizacji zadań związanych z organizacją konsultacji z przedstawicielami użytkowników przestrzeni powietrznej w obszarze opłat nawigacyjnych oraz systemu skuteczności działania, w tym - w przekazywaniu właściwym podmiotom informacji i dokumentacji dotyczących opłat nawigacyjnych oraz planów skuteczności działania;
 • bierze udział w realizacji zadań związanych z przygotowaniem instrukcji i stanowiska RP bądź Urzędu na spotkania przedstawicieli europejskich, polskich oraz międzynarodowych instytucji w aspekcie ekonomiczno-finansowego obszaru działalności instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej;
 • bierze udział w realizacji zadań związanych z monitorowaniem zmian w przepisach prawa krajowego i międzynarodowego wpływających na działalność instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej w aspekcie ekonomiczno-finansowym oraz uczestnictwo w procesie opiniowania, przedstawiania propozycji i dokonywania uzgodnień.


Warunki pracy

- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
- obsługa klientów zewnętrznych Urzędu,
- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy: Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, fax. Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
OFERUJEMY:


- stabilną i ciekawą pracę w prestiżowej instytucji państwowej;
- dodatek do wynagrodzenia zasadniczego za wysługę lat (do 20 %);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „13-tka”);
- nagrody uznaniowe;
- elastyczny czas pracy - rozpoczynanie pracy w godz. 7.00 - 9.00 - możliwość rozwoju zawodowego;
- atrakcyjny pakiet socjalny m.in.: dofinansowanie do wypoczynku i kart MultiSport; - możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz pakietu medycznego.


Kandydatki/Kandydaci zakwalifikowane/ni zostaną powiadomione/eni o terminach dalszych etapów rekrutacji.
Oferty otrzymane po terminie i nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
Kopie dokumentów dot. doświadczenia zawodowego muszą potwierdzać w pełni wymagany okres oraz obszar doświadczenia zawodowego.
Deklaracja (oświadczenie) kandydata nie stanowi potwierdzenia doświadczenia zawodowego.
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego, należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów.
Aplikacje kandydatek/ów nie będą zwracane, natomiast 3 miesiące po zakończeniu procedury naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone. Z
achęcamy do zapoznania się z informacjami dla kandydatów zamieszczonymi na stronie BIP ULC w zakładce "Praca w ULC" przed złożeniem aplikacji http://bip.ulc.gov.pl/index.php/praca-w-ulc/985-informacje-dla-kandydatow Wzory wymaganych oświadczeń zamieszczone są na stronie BIP Urzędu Lotnictwa Cywilnego w zakładce "Praca w ULC" http://bip.ulc.gov.pl/index.php/praca-w-ulc/388-oswiadczenia-dla-potrzeb-rekrutacji-do-korpusu-sluzby-cywilnej Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (22) 520 72 41/ 74 02 bądź e-mail: rekrutacja@ulc.gov.plWymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku: ekonomia lub zarządzanie lub prawo lub finanse i rachunkowość lub ekonometria lub międzynarodowe stosunki gospodarcze

lub

wykształcenie wyższe i studia podyplomowe na kierunku ekonomia lub zarządzanie lub finanse i rachunkowość lub bankowość lub ekonometria


doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w lotnictwie lub w obszarze związanym z zagadnieniami ekonomiczno-finansowymi

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość międzynarodowych i krajowych przepisów z zakresu żeglugi powietrznej, w tym: ustawa Prawo lotnicze oraz przepisy wykonawcze do niej, przepisy międzynarodowe EUROCONTROL i UE dot. opłat nawigacyjnych oraz systemu skuteczności działania.
 • Znajomość analizy finansowej
 • Znajomość finansów przedsiębiorstwa i rachunkowości
 • Znajomość KPA
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (A2)
 • Kompetencje behawiorlane: współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, orientacja na klienta/interesanta, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, myślenie analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Szkolenia specjalistyczne krajowe i zagraniczne w zakresie: finansowania ANS, jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej.
 • Dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” lub zgoda na poddanie się procedurze jego uzyskania
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (B2)
 • Znajomość ekonometrii i statystyki


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (A2) lub oświadczenie w tym zakresie
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów dodatkowych zawartych w nieniejszym ogłoszeniu

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-11-02
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Lotnictwa Cywilnego
  Punkt Obsługi Klienta
  ul. Marcina Flisa 2
  02-247 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i liście motywacyjnym:
  "Oferta pracy LOŻ-7/4-73/2020"
  Dokumenty aplikacyjne można składać również poprzez ePUAP (elektroniczną Platformę Usług Administracji
  Publicznej).

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  02/11/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry