Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 01/12/2020.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Finansów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw współpracy w sprawach interpretacji w Zespole Współpracy w Sprawach Interpretacji, Departament Podatku od Towarów i Usług


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowuje projekty postanowień Ministra Finansów w I i II instancji w zakresie wniosków o wydanie interpretacji ogólnych
 • Analizuje funkcjonowanie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług oraz orzecznictwa krajowego
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na skargi kierowane do wojewódzkiego sądu administracyjnego i skargi kasacyjne kierowane do Naczelnego Sądu Administracyjnego, wstępne projekty skarg kasacyjnych kierowanych do Naczelnego Sądu Administracyjnego i projekty innych pism procesowych w ramach postępowań o wydanie interpretacji ogólnych na wniosek
 • Współpracuje z komórkami organizacyjnymi MF, KAS oraz KIS
 • Przygotowuje konsultacje podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług
 • Uczestniczy w procesie opiniowania aktów prawnych w zakresie właściwości wydziału
 • Przygotowuje projekty pism do Trybunału Konstytucyjnego w zakresie właściwości wydziału
 • Bierze udział w rozprawach przed sądami administracyjnymi w zakresie właściwości wydziału


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa

 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrzInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

CV ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE PRZEZ
KANDYDATKI/KANDYDATÓW MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA, A OŚWIADCZENIA DODATKOWO DATĄ ICH SPORZĄDZENIA.Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/wzory-oswiadczenMinisterstwo zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z kandydatami, których oferty spełniają wymagania formalne.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w obszarze stosowania przepisów prawa podatkowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym formułowanie standardowych wypowiedzi dotyczących realizowanych zadań
 • Znajomość polskich przepisów prawa podatkowego krajowego oraz unijnego w zakresie podatku od wartości dodanej
 • Umiejętność jasnego i precyzyjnego wyrażania myśli w mowie i piśmie
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność argumentowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk pracy, zakresów czynności, referencji lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar zatrudnienia)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-11-02
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Finansów
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa
  z dopiskiem: Oferta pracy – 2020/172/PT

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  28/10/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry