Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 29/11/2020.

Opis stanowiska pracy


Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw zamówień publicznych w Dziale Administracyjno- Gospodarczym


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontrolowanie oraz weryfikowanie pod względem formalno-prawnym dokumentów składanych przez podmioty uprawnione, w celu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dostaw, usług oraz robót budowlanych dla Archiwum w celu efektywnego i sprawnego udzielania zamówień publicznych.
 • W ramach prac Komisji przetargowej sporządzanie dokumentacji w oparciu o dane przekazane przez osoby wnioskujące o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz wyjaśnień, a także modyfikowanie dokumentów przetargowych, przygotowywanie projektów umów zawieranych z Wykonawcami w celu prawidłowego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.
 • Udział w pracach Komisji przetargowej, w celu zabezpieczenia i zapewnienia poprawności procedury zgodnie z obowiązującym prawem zamówień publicznych oraz nadzór nad przebiegiem przydzielonych procedur ze szczególnym uwzględnieniem wiążących terminów, w tym również przekazywanie informacji Wykonawcom.
 • Prowadzenie rejestru zamówień; potwierdzanie wniosków wydatkowania środków finansowych poniżej i powyżej 30 000 euro, prowadzenie sprawozdawczości w zakresie zamówień publicznych.
 • Udzielanie wsparcia merytorycznego z zakresu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz innych przepisów i procedur pracownikom innych komórek organizacyjnych.
 • Przedkładanie niezbędnej dokumentacji wewnętrznym i zewnętrznym uprawnionym podmiotom kontroli, opracowywanie wyjaśnień oraz udzielanie wymaganych informacji.
 • Archiwizowanie wytworzonej dokumentacji przetargowej przez okres wymagany procedurami.


Warunki pracy

- praca biurowa w siedzibie urzędu,


- stres związany z wykonywanymi obowiązkami,


- użytkowanie sprzętu biurowego (komputer,drukarka),


- stanowisko zlokalizowane jest na parterze urzędu,


- konieczność poruszania się pomiędzy kondygnacjami (budynek 2 piętrowy),


- budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową,


- brak podjazdów i wind w budynku,


- pomieszczenia sanitarne nie są dostosowane do potrzeb osób z  


  niepełnosprawnością.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Proces naboru składa się z III etapów:


etap I - analiza złożonych dokumentów pod kątem spełnienia wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze,


etap II - pisemny sprawdzian wiedzy podczas którego sprawdzeniu podlegać będzie wiedza wskazana w ogłoszeniu,


etap III-rozmowa kwalifikacyjna podczas której sprawdzeniu podlegać będzie doświadczenie i wiedza wymagana na tym stanowisku.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
w bezpośredniej realizacji postępowań przetargowych po stronie Zamawiającego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie zamówień publicznych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • łatwość komunikacji


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie w bezpośredniej realizacji postępowań przetargowych po stronie Zamawiającego
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-10-28
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Archiwum Główne Akt Dawnych ul. Długa 7, 00-263 Warszawa

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  13/10/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry