Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 26/10/2020.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw administrowania systemami i urządzeniami sieciowymi Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Informatyki

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie
ul. Sienkiewicza 3
00-015 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w projektach informatycznych realizowanych w urzędzie
 • administrowanie: sprzętem serwerowym, systemami, aplikacjami i bazami danych urzędu, lokalną siecią komputerową (LAN) i rozległą siecią komputerową (WAN) urzędu oraz dostępem do systemów działających w sieciach rządowych


Warunki pracy

Praca biurowa wykonywana w siedzibie Urzędu oraz Delegaturach Inspektoratu wymagająca wyjazdów służbowych. Praca przy monitorze ekranowym, praca pod presją czasu.
Brak dostosowania budynku dla osób niepełnosprawnych.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone bieżącą datą i własnoręcznym podpisem.
Oferty przesłane drogą elektroniczną nie opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub faksem lub otrzymane po terminie oraz nie spełniające wymagań określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych do zatrudnienia zostaną zniszczone.

Kandydaci spełniający wymagania zawarte w ogłoszeniu zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej o terminie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego a w przypadku nieposiadania e-maila telefonicznie. Nie otrzymanie takiego zaproszenia oznacza niezakwalifikowanie do dalszego etapu rekrutacji.
Dodatkowe informacje w kwestii naboru można uzyskać pod numerem tel. 22 826-12-19
Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w powyższym ogłoszeniu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
na stanowisku administratora sieci

pozostałe wymagania niezbędne:

 • wiedza z zakresu administrowania systemami operacyjnymi rodziny Windows Serwer oraz usług katalogowych Microsoft Active Directory
 • umiejętności: administrowanie rozproszonym środowiskiem komputerowym, automatyzacja powtarzalnych procesów konfigurowania sprzętu, zdalne zarządzanie stacją końcową, diagnostyka działania sprzętu/oprogramowania, naprawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego
 • znajomość przepisów ustaw: o służbie cywilnej o Inspekcji Handlowej
 • znajomość zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • rzetelność i terminowość
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych i rozwiązywania problemów
 • dyspozycyjność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • posiadania wiedzy z zakresu: relacyjnych baz danych SQl, zarządzania serwerem pocztowym w środowisku Microsoft
 • posiadanie certyfikatów branżowych oraz certyfikatów związanych z administrowaniem siecią


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie posiadania certyfikatów związanych z administrowaniem siecią i certyfikatów branżowych
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-10-06
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie
  ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
  Sekretariat pok. 212
  z dopiskiem „Oferta pracy SI”

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  02/10/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry